Sala sportów walki

Sala sportów walki - powierzchnia 130 m2, wyłożona matami, wyposażona w worki bokserskie, manekiny do rzutów oraz drewniane manekiny do treningu uderzeń.

Na ścianach znajdują się lustra oraz drabinki gimnastyczne. W sali jest w klimatyzacja i aparatura nagłośnieniowa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 22 116 63 03

CENNIK JEDNORAZOWEGO NAJMU SALI SZTUK WALKI
1 H 140,00 ZŁ/BRUTTO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI SPORTÓW WALKI

Sala zajęciowa nr 7 (pom. 2.51)

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1. Wszystkie osoby korzystające z sali sportów walki są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

2. Użytkownikami sali w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dalej CSR WUM) mogą być studenci i pracownicy WUM oraz osoby, które dokonały opłaty za wstęp wg. obowiązującego cennika lub w ramach zawartych umów na użytkowanie sali.

3. Sala sportów walki jest czynna codziennie w godzinach 6.00-22.00 i używana zgodnie z zatwierdzonym planem dydaktycznym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz harmonogramem zajęć Akademickiego Związku Sportowego lub w innych terminach, z zastrzeżeniem dni przeznaczonych na konserwacje sprzętu sportowego.

4. Wszystkich korzystających z sali sportów walki obowiązuje właściwy strój oraz zakaz wchodzenia w jakimkolwiek obuwiu na salę.

5. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do wykorzystywania pomieszczenia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu oraz przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny, a także ochrony mienia. 

6. Przed wejściem do sali, osoby z niej korzystające obowiązane są pozostawić w szatni okrycia wierzchnie i obuwie. Osoba korzystająca z szafki w przebieralni ma obowiązek opróżnić szafkę do godz. 22:30. Po tej godzinie szafki zamknięte mogą zostać tylko komisyjnie otworzone.

7. Za zgubienie numerka do szatni obowiązuje kara pieniężna w wysokości 20 zł.  Opłatę uiszcza się w Kasie CSR WUM.

8. Za zgubienie kluczyka do szafki lub jego uszkodzenie obowiązuje kara pieniężna w wysokości 50 zł. Opłatę uiszcza się w Kasie CSR WUM.

9. Osoby korzystające z sali powinny być w dobrym stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie ćwiczeń o wzmożonym wysiłku fizycznym. WUM nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne osób w stosunku do których istniały przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania takich ćwiczeń.

10. Wszelkie zajęcia i treningi mogą odbywać się wyłącznie pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.

11. Wszystkie sprzęty treningowe sali sportów walki mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

12. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na sprzęcie osoba prowadząca zajęcia powinna sprawdzić ich stan techniczny, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu danego sprzętu osoba prowadząca ma obowiązek zabezpieczenia sprzętu przed dalszym użytkowaniem oraz powinna zgłosić dostrzeżone usterki i nieprawidłowości w działaniu sprzętu do obsługi CSR WUM.

13. W przypadku dostrzeżenia przez osobę korzystającą ze sprzętu nieprawidłowości w jego działaniu, osoba ta jest zobowiązana do niezwłocznego zaprzestania z korzystania z tego sprzętu i zgłoszenia tej nieprawidłowości obsłudze CSR WUM lub osobie prowadzącej zajęcia.

14. Na terenie sali sportów walki zabrania się kategorycznie: 

1) uprawiania sportu z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionki, sygnety itp.;

2) spożywania posiłków w przebieralni i w sali;

3) palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych;

4) używania elektronicznych papierosów;

5) wnoszenia gum do żucia

6) wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających;

7) wykonywania ćwiczeń pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w przypadku złego samopoczucia;

8) wnoszenia napojów w szklanych butelkach, ostrych narzędzi lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

9) samodzielnej zmiany nastaw sterowników KNX (sterowanie oświetleniem, otwieraniem okien) przez osoby do tego nieupoważnione;

10) zmiany nastaw systemu audio/video przez osoby do tego nieupoważnione.

11) przestawiania urządzeń treningowych;

12) wynoszenia sprzętu poza salę bez zgody osoby prowadzącej zajęcia;

13) ćwiczenia bez właściwej rozgrzewki;

14) powodowania sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu własnemu, jak i innych użytkowników.

15. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej zajęcia, w sposób bezpieczny tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo innych osób ćwiczących, poszanowaniem urządzeń i sali treningowej. Po zakończeniu ćwiczeń osoba korzystająca ma obowiązek odłożyć sprzęt w wyznaczonym miejscu oraz pozostawienia ładu i porządku na sali.

16. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

17. Osoba prowadząca zajęcia przed przystąpieniem do zajęć oraz po ich zakończeniu powinna sprawdzić stan techniczny urządzeń w sali.

18. Bezwzględnie zabrania się wykonywania ćwiczeń na sprzętach niesprawnych lub uszkodzonych. Niesprawne lub uszkodzone sprzęty treningowe powinny zostać odpowiednio oznaczone przez osobę prowadzącą zajęcia lub obsłudze CSR WUM.

19. Otwarcie sali sportów walki przed rozpoczęciem zajęć i zamknięcie po zakończeniu oraz sprawdzenie stanu jej użyteczności po zajęciach należy do prowadzącego zajęcia. Po zakończeniu zajęć i zamknięciu sali prowadzący bezzwłocznie zdaje klucz na portierni.

20. Jeśli podczas treningu osoba ćwicząca odniesie uraz, skaleczy się lub poczuje niedyspozycję zdrowotną, powinna niezwłocznie przerwać trening i zgłosić to osobie prowadzącej zajęcia. Prowadzący zajęcia jest obowiązany do udzielenia pierwszej pomocy podopiecznemu i wezwania profesjonalnej  pomocy medycznej.

21. Odpowiedzialność, w pełnej wysokości szkody, za zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń lub wyposażenia sali ponosi osoba prowadząca zajęcia lub najemca sali.

22. Za przedmioty pozostawione na terenie sali, przebieralni lub szatni, WUM nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy znalezione należy przekazać osobie prowadzącej zajęcia lub pozostawić w Kasie CSR WUM.

23. Osoba prowadząca zajęcia może zażądać opuszczenia sali przez osobę, która narusza porządek publiczny lub przepisy Regulaminu. W przypadku gdy taka osoba odmówi opuszczenia sali osoba prowadząca może zwrócić się do pracownika ochrony o wyprowadzenie tej osoby z terenu obiektu.

24. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach poszczególnych urządzeń, WUM nie ponosi odpowiedzialności.

25. Wszelka działalność zarobkowa na terenie obiektu CSR WUM, a w szczególności działalność handlowa, marketingowa i usługowa w tym rozprowadzanie ulotek, wywieszanie plakatów, sprzedaż towarów, oferowanie i wykonywanie usług jak również prowadzenie treningów personalnych, możliwe są wyłącznie za pisemną zgodą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.