Gabinet masażu

Gabinet masażu wyposażony jest w nowoczesny, automatyczny stół rehabilitacyjny. Osoba przeprowadzająca masaż dba o nadanie klimatu oraz atmosfery podczas wykonywania zabiegów. 

Wszelkie informacje dotyczące zapisów na masaże są do uzyskania w kasie pływalni oraz pod numerem telefonu 22 116 63 04. 

Regulamin gabinetu masażu CSR WUM

 1. Właścicielem gabinetu masażu znajdującego się w obiekcie CSR WUM jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie.
 2. Gabinet masażu jest czynny codziennie, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00 - 22.00  z wyjątkiem: dni świątecznych, przerw technologicznych oraz dni organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych.
 3. Gabinet masażu może zostać wynajęty nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
 4. Gabinet masażu może zostać wynajęty jedynie osobom, które uzyskały pisemną zgodę Kierownika Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku wraz z kompletem dokumentów poświadczających kompetencje zawodowe w zakresie fizjoterapii i masażu oraz aktualną polisę OC.
 5. Osoba, która uzyskała zgodę na najem gabinetu masażu zobowiązana jest dokonać rezerwacji na 3 dni przed planowanym masażem w dni powszednie od 8.00 – 16.00  pod numerem (22)116 - 63 - 16
 6. W gabinecie masażu może przebywać jednocześnie tylko jeden masażysta / fizjoterapeuta i jeden klient.
 7. Najemca zobowiązany jest do wprowadzania swojego klienta w strefę basenową do gabinetu masażu oraz po zakończonej usłudze do wyprowadzenia ze strefy basenowej.
 8. Masażysta/ fizjoterapeuta będący najemcą gabinetu masażu, zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł za pierwsze rozpoczęte 60 min. Opłatę należy rozliczyć z góry w kasach basenowych. Opłata za każdą przekroczoną minutę w strefie płatnej, zostanie naliczona zgodnie z obowiązującym cennikiem przy wyjściu.
 9. Osoba, która zgubiła otrzymany transponder zobowiązana jest do zapłacenia jego równowartości w wysokości 100zł w kasie pływalni. W przypadku zwrotu zaginionego transpondera w dniu następnym z opłaty tej potrącana jest kwota w wysokości 50 zł.
 10. Masażysta/ fizjoterapeuta, będący najemcą gabinetu masażu, nie jest pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 11. Warszawski Uniwersytet Medyczny nie bierze odpowiedzialności za usługę wykonywaną przez masażystę/fizjoterapeutę w gabinecie masażu.
 12. Personel gabinetu zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji klientowi dotyczących przebiegu i rezultatów wykonywanego masażu.
 13. W gabinecie należy stosować się do poleceń personelu gabinetu.
 14. Masażysta/ fizjoterapeuta, będący najemcą gabinetu masażu, ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzanego klienta jak również za ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
 15. Masażyści / fizjoterapeuci jak również ich klienci zobowiązani są do zmiany obuwia, na basenowe typu klapki, przed wejściem na strefę basenową.
 16. Wejście do gabinetu masażu uprawnia jedynie do korzystania z gabinetu, tym samym zabronione jest wchodzenie do innych pomieszczeń w strefie basenowej.
 17. CSR WUM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w gabinecie.
 18. Opłaty za masaż uiszcza się bezpośrednio u masażysty/fizjoterapeuty, a Warszawski Uniwersytet Medyczny nie jest stroną tej transakcji.
 19. CSR WUM zastrzega sobie, możliwość wypowiedzenia wydanej zgody, w konsekwencji otrzymanych skarg od innych użytkowników lub pracowników obiektu CSR WUM.
 20. Masażysta/ fizjoterapeuta, będący najemcą gabinetu masażu zobowiązany jest do niezwłocznego  zgłaszania wszystkich zauważonych awarii / usterek. W przypadku braku zgłoszenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego korzystania ze sprzętów/urządzeń, może zostać on obciążony kosztem ich naprawy również w sytuacji gdy uszkodzenia zostaną stwierdzone w późniejszym terminie przez pracownika CSR WUM
 21. CSR WUM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 22. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem biletu wstępu, zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania, jak również zobowiązuje się do zapoznania z nim swoich klientów.
 23. W nawiązaniu do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych użytkownika obiektu CSR WUM jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, w Warszawie (kod pocztowy: 02-091), kontakt do Inspektora Danych Osobowych WUM: tel. (22) 572 – 03 – 20 ; iod@wum.edu,pl.

Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z gabinetu masażu w obiekcie CSR WUM przez użytkownika gabinetu i jest warunkiem do tego niezbędnym. Nie podanie przez użytkownika gabinetu masażu w obiekcie CSR WUM wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem zgody na korzystanie z gabinetu masażu.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b RODO.

Użytkownikowi gabinetu masażu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez użytkownika gabinetu masażu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. W oparciu o dane osobowe Warszawski Uniwersytet Medyczny nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora.

W razie wątpliwości proszę uprzejmie o kontakt pod adresem: iod@wum.edu.pl  oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

 

CENNIK NAJMU GABINETU MASAŻU NA GODZINĘ
DNI
DAYS
GODZINY
HOURS
CENA ZA GODZINĘ
PRICE PER HOUR
DOPŁATA MINUTOWA PO PRZEKROCZENIU GODZINY
EXTRA CHARGE PER MINUTE AFTER EXCEEDEING FULL HOUR
Pon. - Nd / Mon - Sun6:00 - 22:0030,00 zł0,50 zł

Gabinet masażu może zostać wynajęty jedynie osobom, które uzyskały pisemną zgodę Kierownika Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku wraz z kompletem dokumentów poświadczających kompetencje zawodowe w zakresie fizjoterapii i masażu oraz aktualną polisę OC.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wynajmu gabinetu masażu prosimy o kontakt: 22 116 63 16.