Parking

W CSR WUM znajduje się 177 miejsc parkingowych: 104 miejsca w garażu podziemnym, 63 miejsca parkingowe naziemne oraz 10 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (3 miejsca w garażu podziemnym + 7 miejsc na parkingu naziemnym).

Przy wejściu głownym od ulicy Księcia Trojdena oraz wejściu od strony parkingów znajdują się wyznaczone miejsca do parkowania rowerów.

W celu uzyskania informacji o abonamentach parkingowych prosimy o kontakt: 22 116 63 16.

CENNIK PARKINGÓW CSR WUM
PARKING NAZIEMNY PARKING PODZIEMNY
CENNIK DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH:

- wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 5,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

- Klienci pływalni, wchodzący na bilet jednorazowy jak również na podstawie basenowej karty abonanamentowej, zwolnieni są z opłaty za pierwsze 2 godziny korzystania z parkingu, co wymaga potwierdzenia przez pracownika Kasy CSR WUM oraz wczytania biletu Klienta do systemu.

W sytuacji przekroczenia czasu 2 godzin postoju, Klient jest zobowiązany dopłacić 5,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. 

- opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 100,00 zł brutto.

- wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 6,00 brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

- wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 350,00 zł brutto,

- opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 100,00 zł brutto,

- opłata dodatkowa za wydanie duplikatu identyfikatora wynosi 20,00 zł brutto.

Cennik dla pracowników CSR WUM *)

- wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 4,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę,

- opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 15,00 zł brutto,

- wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 60,00 zł brutto,

- wysokość rocznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 720,00 zł brutto.

- dla pracowników z tych jednostek wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 180,00 zł brutto (=2160 zł brutto rocznie)

Za rok uznaje się okres od 01.10 do 30.09 następnego roku.

*) pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc parkingowych mają pracownicy CSR WUM, nauczyciele akademiccy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM, Zakładu Podstaw Fizjoterapii WUM oraz dziekanatu WNOZ.

Regulamin parkingu naziemnego CSR WUM

 

§ 1.

Przedmiot niniejszego regulaminu

Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) jest określenie zasad korzystania z niestrzeżonego, płatnego parkingu naziemnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, położonego w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM przy ulicy Księcia Trojdena 2C-G w Warszawie (02-091). Teren parkingu stanowi własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

§ 2.

Definicje

1. W rozumieniu Regulaminu:

1) Użytkownikiem parkingów jest:

a) osoba fizyczna, faktycznie korzystająca z parkingu poprzez zaparkowanie na  

wyodrębnionym miejscu parkingowym pojazdu lub osoba kierująca, pojazdem bądź właściciel pojazdu,

 

b) w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za Użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wjazdu lub wyjazdu z parkingu.

2) Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu, oznaczona oznakowaniem poziomym.

2. W momencie pozostawienia przez Użytkownika samochodu na parkingu niestrzeżonym i uiszczeniu opłaty zostaje zawarta umowa najmu miejsca postojowego na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Każdy Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z parkingu lub z chwilą wygaśnięcia abonamentu (braku wniesienia opłaty abonamentowej), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie.

 

§ 3.

Postanowienia ogólne

1. Parking naziemny jest zarządzany przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwane dalej „CSR WUM” lub „Zarządzającym”.

2. Parking naziemny jest przeznaczony do parkowania samochodów osobowych, o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t. 

3. Użytkowników obowiązuje zakaz parkowania pojazdów na:

1) przejściach dla pieszych i pieszych ciągach komunikacyjnych,

2) drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu,

3) innych drogach odpowiednio oznakowanych znakami zakazu postoju lub znakami poziomymi,

4) na miejscach wydzielonych i oznakowanych, za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych,

5) w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla osób lub  

zniszczenie mienia,

6) na drogach dojazdowych do miejsc postojowych oraz na wysepkach,

7) w miejscach gdzie zaparkowanie pojazdu powoduje lub może powodować utrudnienia w ruchu innych   

pojazdów.

4. Parking posiada wydzielone miejsca parkingowe dla:

1) pojazdów osób niepełnosprawnych,

2) innych pojazdów upoważnionych przez Zarządzającego.

5. Warunkiem wjazdu na teren niestrzeżonego parkingu naziemnego jest zakupienie abonamentu lub pobranie biletu parkingowego zgodnie z Regulaminem

6. Abonament upoważnia Użytkownika do wjazdu na parking naziemny i zaparkowania samochodu na dostępnym w chwili wjazdu na parking wolnym miejscu parkingowym.

7. Warunkiem korzystania z przyznanego Abonamentu jest uiszczenie opłaty abonamentowej.

8. Bezwzględnie zakazane jest używanie ognia otwartego na terenie parkingu.

9. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne.

10. Na parkingu obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów z przyczepami.

11. Na parkingu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - handlowej lub reklamowej. Za działalność reklamową uznaje się każdą sytuację polegającą na wykorzystywaniu na terenie parkingu w wszelkiego rodzaju nośników reklamowych w celu prowadzenia działalności reklamowej, oddziaływujących zarówno za pośrednictwem wizji jak również fonii. Za działalność reklamową nie będzie traktowany wjazd pojazdu oznaczonego reklamami w sytuacji, gdy oznaczenia te umieszczone są na elementach standardowych dla danej marki pojazdu.

 

§ 4.

Funkcjonowanie parkingu

1. Parking naziemny otwarty jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach 5.00 - 24.00 z wyłączeniem dni, w które obiekt CSR WUM jest zamknięty.

2. Postanowienia § 4 ust. 1 nie mają zastosowania wobec pracowników CSR WUM oraz osób świadczących usługi serwisowe dla CSR WUM.

3. W przypadku posiadacza abonamentu wjazd i wyjazd następuje po przyłożeniu identyfikatora do czytnika znajdującego się przed szlabanem wjazdowym oraz wyjazdowym.

 

4. W przypadku opłaty jednorazowej wjazd następuje po pobraniu biletu parkingowego z terminala wjazdowego znajdującego się przy szlabanie wjazdowym, zaś wyjazd następuje po uiszczeniu opłaty jednorazowej w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym, poprzez przyłożenie opłaconego biletu parkingowego do czytnika w terminalu wyjazdowym.

5. Użytkownik będący klientem pływalni jest zwolniony z opłaty parkingowej za pierwsze 2 godziny postoju. Zwolnienie następuje tylko na podstawie zeskanowania biletu przez pracownika w kasie CSR WUM, przy wejściu bądź wyjściu ze strefy basenowej. Zeskanowanie biletu nie będzie możliwe po odejściu od kasy poza obszar basenu. W sytuacji przekroczenia czasu 2 godzin postoju, Użytkownik, o którym stanowi niniejszy ustęp jest zobowiązany dopłacić za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Użytkownik jest zobowiązany wyjechać z parkingu w ciągu 15 minut od chwili opłacenia biletu parkingowego, w przeciwnym przypadku Klient zobowiązany jest dopłacić za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

7. Samochód pozostawiony na parkingu naziemnym po godzinie 24.00 może zostać odebrany jedynie następnego dnia, po godzinie 5.00.

 

§ 5.

Zakup abonamentu i opłata jednorazowa

1. Zakup abonamentu odbywa się w kasie CSR WUM.

2. Opłaty jednorazowej można dokonać w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym.

3. Płatność za abonament wnosi się z góry od 21-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rok bądź kwartał objęty wykupowanym abonamentem.

4. Cennik opłat parkingowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. W przypadku zakupu abonamentu odpowiednio w trakcie trwania kwartału lub roku Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty określonej w Cenniku opłat parkingowych, niezależnie od dnia zakupu, a aktywacja Identyfikatora nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.

6. Po przekroczeniu terminu, w którym obowiązuje abonament, identyfikator zostanie automatycznie zablokowany.

7. Wykupienie abonamentu nie jest równoznaczne z przypisaniem użytkownikowi konkretnego miejsca postojowego. Użytkownik parkingu, który wykupi abonament może postawić pojazd w dostępnym w danej chwili, wyznaczonym do parkowania miejscu na parkingu.

8. Jedna karta abonamentowa uprawnia w danym momencie do postoju tylko jednego pojazdu.

 

§ 6.

Identyfikator

1. Użytkownik, który zakupił abonament, otrzymuje identyfikator.

2. Wydawanie identyfikatorów prowadzi kasa CSR WUM.

3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia CSR WUM - na adres csr@wum.edu.pl , w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia identyfikatora. Opłata za wydanie duplikatu identyfikatora wskazana jest w obowiązującym cenniku.

4. Identyfikator podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia abonamentu. Identyfikator podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia abonamentu. W przypadku, gdy identyfikator nie zostanie zwrócony w ciągu 3 dni od daty wygaśnięcia abonamentu, naliczona zostanie dodatkowa opłata jak za utratę biletu parkingowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5. W przypadku gdy Użytkownik zapomni identyfikatora, może skorzystać z jednorazowego biletu parkingowego i opłacić go według cennika.

6. W przypadku utraty identyfikatora w czasie postoju na parkingu naliczona zostanie dodatkowa opłata jak za utratę biletu parkingowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

§ 7.

Obowiązki Użytkownika

1. Pojazd po ustawieniu go na miejscu parkingowym przez Użytkownika powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon oraz światła.

2. Pojazd pozostawiony na miejscu parkingowym przez Użytkownika powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem się (przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Użytkownik parkingu, także w stosunku do osób trzecich.

3. Zaparkowany pojazd powinien być skutecznie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, a w szczególności mieć szczelnie zamknięte szyby i wszystkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy.

4. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Użytkownik parkingu. Zabrania się na terenie parkingów wykonywania rozruchu pojazdu za pomocą holowania.

5. Awaria samochodu przebywającego na parkingu nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty.

6. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie środków odurzających pracownik ochrony odmawia wjazdu na parking lub wyjazdu z niego.

7. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz prędkość maksymalna 10 km/h.

8. Użytkownicy korzystający z parkingu zobowiązani są do:

a) przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu,

b) ustawienia pojazdu w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do   parkowania,

c) zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas parkowania i wykonywania  manewrów

9. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa o ruchu drogowym.

10. Użytkownikowi parkingu zabrania się:

1) uzupełniania paliwa w pojeździe na terenie parkingu;

2) pozostawiania włączonego silnika pojazdu poza czasem niezbędnym dla wykonania manewrów              parkowania;

3) konserwowania, czyszczenia lub mycia pojazdu na terenie parkingu;

4) pozostawiania w pojeździe bez opieki małoletnich dzieci oraz zwierząt.

11. Na miejscach parkingowych i drogach dojazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów eksploatacyjnych pojazdów, jak również zanieczyszczanie parkingu, spożywanie alkoholu lub środków odurzających, używanie otwartego ognia oraz palenie wyrobów elektronicznych i tytoniu.

12. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez oznaczone pasy przeznaczone do poruszania się pieszych.

 

§ 8.

Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu, w tym osobom trzecim.

2. W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu WUM dotyczącej infrastruktury parkingowej lub drogowej,  związanej zarówno z ruchem pojazdu, jak i działaniem innego rodzaju Użytkownik zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia wyrządzonej szkody w formie wpłaty przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, po uprzednim przedstawieniu przez CSR WUM wyceny wartości szkody.

3. Wpłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania wyceny wartości szkody na podstawie noty obciążeniowej.

4. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest w razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody do złożenia oświadczenia z zaistniałej sytuacji, ze wskazaniem aktualnych danych kontaktowych umożliwiających przesłanie wyceny jak i noty obciążeniowej. Oświadczenie należy złożyć u Dyspozytorów CSR WUM w pokoju nr 1.21. Dyspozytorzy CSR WUM dostępni są całodobowo pod numerem telefonu: 664-961-430.

 

§ 9.

Odpowiedzialność Zarządzającego

1. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów lub rzeczy stanowiących ich wyposażenie, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu.

2. WUM nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek: 

1) zadziałania siły wyższej takiej jak pożar, powódź, itp.;

2) kradzieży mienia i dodatkowego wyposażenia pozostawionego w pojeździe;

3) zaniechania zabezpieczenia, bądź niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu;

4) uszkodzeń pojazdu w trakcie manewrowania na parkingu;

5) uszkodzeń powstałych na skutek samoczynnego zapalenia się pojazdu;

6) nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

7) szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

 

§ 10.

Wyłączenia Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin nie dotyczy samochodów służbowych WUM z wyłączeniem

postanowień §7.

2. W przypadku samochodów:

1) gości WUM;

2) firm obsługujących WUM;

3) osób z niepełnosprawnością posiadających karty parkingowe nowego wzoru wydane zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw  z 23   października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) uprawniające do parkowania na tzw. „kopertach”;

- korzystanie z parkingu będzie odbywało się na podstawie stałej (dotyczy tylko pkt 2 i 3) lub doraźnej zgody udzielonej pisemnie przez:

1) władze WUM (dotyczy pkt 1 i 2);

2) Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (dotyczy pkt 3).

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest udzielana w formie pisemnej i zawiera: imię i nazwisko kierowcy oraz numer rejestracyjny samochodu. Pisemną zgodę przekazuje się do Kierownika Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 nie pobiera się opłaty abonamentowej.

 

§ 11.

Akceptacja Regulaminu

1. Zakup Abonamentu lub pobranie biletu parkingowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2.   Zasady obsługi Użytkownika parkingu naziemnego CSR WUM stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu

 

§ 12.

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.  

 

§ 13.

Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.

2.  Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie wprowadzana Zarządzeniem Kanclerza WUM.

 

Obsługa użytkownika parkingu naziemnego CSR WUM

 

1. Okres rozliczeniowy Abonamentu

Za okres rozliczeniowy Abonamentu uznaje się kwartał lub rok dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Zakup Abonamentu przez klienta

Zakup Abonamentu odbywa się w kasie CSR WUM w godzinach od 6.00 - 22.00.

Płatności dokonać należy z góry, od 21-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rok bądź okres objęty wykupowanym Abonamentem.

Użytkownik jest zobowiązany do podania:

- danych pojazdu tj. numeru rejestracyjny, marka i model;

- danych personalnych Użytkownika pojazdu;

- telefon kontaktowy Użytkownika.

Powyższe dane zostaną umieszczone na liście parkingowej. Przykład listy przedstawiono w Załączniku do niniejszego dokumentu.

3. Ograniczenia możliwości zakupu Abonamentu

Możliwość zakupu Abonamentu na naziemny parking, ze względu na uwarunkowania organizacyjno-techniczne, przeznaczona jest dla pracowników CSR WUM, pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM, pracowników Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM oraz pracowników firm współpracujących z CSR WUM. Całkowita ilość sprzedanych Abonamentów w danym okresie nie może przekroczyć 33.

4. Dokumenty identyfikacyjne/wjazdowe

Dowodem opłacenia Abonamentu, o którym mowa w punkcie 2, jest wydanie Użytkownikowi następujących dokumentów:

- Identyfikatora – identyfikator analogiczny z identyfikatorami pracowników WUM, uprawniający do wjazdu/wyjazdu z parkingu.

Dokumenty będą wydane za potwierdzeniem, klient zobowiązuje się do ich zwrotu w przypadku rezygnacji z usługi.

5. Godziny pracy parkingu

Zgodnie z Regulaminem, parking jest otwarty przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 5.00 - 24.00 poza dniami, w które obiekt CSR WUM jest zamknięty. CSR WUM dopuszcza możliwość wydania pojazdu Użytkownikowi poza godzinami pracy w uzasadnionych przypadkach.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 użytkowników parkingów

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa;

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, lub pod nr tel.: +48 22 57 20 240;

3) Pani/Pana dane osobowe – dane zwykłe - przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu realizacji umowy na korzystanie z parkingu WUM, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w tym cele rozliczeniowe wynikające z przepisów księgowych i podatkowych) oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celach kontaktowych, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takim roszczeniami;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, upoważnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, przez czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w WUM zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt WUM opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, ewentualnie przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony administratora przed roszczeniami;

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z zawartej z wykonawcą umowy; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

a) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem pkt 9 lit. b) poniżej.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

 

 

Regulamin parkingu podziemnego CSR WUM

 

§ 1.

Przedmiot niniejszego regulaminu

Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) jest określenie zasad korzystania z niestrzeżonego, płatnego parkingu podziemnego, położonego w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM przy ulicy Księcia Trojdena 2C-G w Warszawie (02-091). Teren parkingu stanowi własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

§ 2.

Definicje

1. W rozumieniu Regulaminu:

1) Użytkownikiem parkingów jest:

a) osoba fizyczna, faktycznie korzystająca z parkingu poprzez zaparkowanie na wyodrębnionym miejscu parkingowym pojazdu lub osoba kierująca, pojazdem bądź właściciel pojazdu,

b) w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za Użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wjazdu lub wyjazdu z parkingu.

2) Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu, oznaczona oznakowaniem poziomym.

2. W momencie pozostawienia przez Użytkownika samochodu na parkingu niestrzeżonym i  uiszczeniu opłaty zostaje zawarta umowa najmu miejsca postojowego na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Każdy Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z parkingu lub z chwilą wygaśnięcia abonamentu (braku wniesienia opłaty abonamentowej), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie.

 

§ 3.

Postanowienia ogólne

1. Parking podziemny jest zarządzany przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwane dalej „CSR WUM” lub „Zarządzającym”.

2. Parking podziemny jest przeznaczony do parkowania samochodów osobowych, o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t.

3. Użytkowników obowiązuje zakaz parkowania pojazdów na:

1) przejściach dla pieszych i pieszych ciągach komunikacyjnych,

2) drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu,

3) innych drogach odpowiednio oznakowanych znakami zakazu postoju lub znakami  poziomymi,

4) na miejscach wydzielonych i oznakowanych, za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych,

5) w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla osób lub zniszczenie mienia,

6) na drogach dojazdowych do miejsc postojowych oraz na wysepkach,

7) w miejscach gdzie zaparkowanie pojazdu powoduje lub może powodować utrudnienia w ruchu innych pojazdów.

4. Parking posiada wydzielone miejsca parkingowe dla:

1) pojazdów osób niepełnosprawnych,

2) innych pojazdów upoważnionych przez Zarządzającego.

5. Warunkiem wjazdu na teren niestrzeżonego parkingu podziemnego jest zakupienie abonamentu lub pobranie biletu parkingowego zgodnie z Regulaminem

6. Abonament upoważnia Użytkownika do wjazdu na parking podziemny i zaparkowania samochodu na dostępnym w chwili wjazdu na parking wolnym miejscu parkingowym.

7. Warunkiem korzystania z przyznanego abonamentu jest uiszczenie opłaty abonamentowej.

8. Bezwzględnie zakazane jest używanie ognia otwartego na terenie parkingu.

9. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne.

10. Na parkingu obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów z przyczepami.

11. Na parkingu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - handlowej lub reklamowej. Za działalność reklamową uznaje się każdą sytuację polegającą na wykorzystywaniu na terenie parkingu w wszelkiego rodzaju nośników reklamowych w celu prowadzenia działalności reklamowej, oddziaływujących zarówno za pośrednictwem wizji jak również fonii. Za działalność reklamową nie będzie traktowany wjazd pojazdu oznaczonego reklamami w sytuacji, gdy oznaczenia te umieszczone są na elementach standardowych dla danej marki pojazdu.

 

§ 4.

Funkcjonowanie parkingu

1. Parking podziemny otwarty jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach 5.00 - 23.00 z wyłączeniem dni, w które obiekt CSR WUM jest zamknięty.

2. Postanowienia § 4 ust. 1 nie mają zastosowania wobec pracowników CSR WUM oraz osób świadczących usługi serwisowe dla CSR WUM.

3. Zarządzający jest uprawniony do zamknięcia i otwarcia parkingów w terminach przez siebie ustalonych, jak również do podjęcia decyzji o okresowym wyłączeniu parkingów z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia parkingów.

4. W przypadku posiadacza abonamentu wjazd i wyjazd następuje po przyłożeniu identyfikatora do czytników znajdujących się przed szlabanami wjazdowymi oraz wyjazdowymi.

5. W przypadku opłaty jednorazowej wjazd następuje po pobraniu biletu parkingowego z terminala wjazdowego znajdującego się przy szlabanie wjazdowym na teren parkingu naziemnego, a następnie poprzez zeskanowanie go w terminalu wjazdowym do garażu podziemnego, zaś wyjazd następuje po uiszczeniu opłaty jednorazowej w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym, poprzez przyłożenie opłaconego biletu parkingowego do czytnika w terminalu wyjazdowym znajdującym się na wyjeździe z garażu poziemnego, a następnie do czytnika w terminalu wyjazdowym znajdującym się na wyjeździe z parkingu naziemnego.

6. Bilet parkingowy należy bezwzględnie zachować do momentu wyjazdu z parkingu naziemnego.

7. Użytkownik jest zobowiązany wyjechać z parkingu podziemnego, a następnie z terenu parkingu naziemnego w ciągu 15 minut od chwili opłacenia biletu parkingowego, w przeciwnym przypadku Użytkownik zobowiązany jest dopłacić za każdą kolejną rozpoczętą godzinę w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem (załącznik nr 1 do Regulaminu).

8. Szlabany wjazdowe oraz wyjazdowe zamykają się natychmiast po przejeździe każdego pojazdu. Jednoczesny przejazd dwóch pojazdów jest zabroniony i grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu automatycznej obsługi parkingu. Odpowiedzialność za powstałe szkody i koszty naprawy bądź wymiany uszkodzonych elementów systemu parkingowego ponosi kierujący pojazdem.

9. Samochód pozostawiony na parkingu podziemnym po godzinie 23.00 może zostać odebrany jedynie następnego dnia, po godzinie 5.00.

10. W przypadku ogłoszenia alarmu, na polecenie dowodzącego akcją ratowniczo-gaśniczą na parkingu (podziemnym lub naziemnym), na którym wystąpiła sytuacja zagrożenia, zostają aż do odwołania alarmu podniesione wszystkie szlabany, a obsługa parkingu wskazuje i umożliwia dojazd odpowiednim służbom do miejsca akcji.

 

§ 5.

Zakup abonamentu i opłata jednorazowa

1. Zakup abonamentu odbywa się w kasie CSR WUM.

2. Opłaty jednorazowej można dokonać w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym.

3. Płatność za abonament wnosi się z góry od 21-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rok, kwartał bądź miesiąc objęty wykupowanym abonamentem.

4. Cennik opłat parkingowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. W przypadku zakupu abonamentu odpowiednio w trakcie trwania miesiąca, kwartału lub roku Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty określonej w Cenniku opłat

parkingowych, niezależnie od dnia zakupu, a aktywacja identyfikatora nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.

6. Po przekroczeniu terminu, w którym obowiązuje abonament, identyfikator zostanie automatycznie zablokowany.

7. Wykupienie abonamentu nie jest równoznaczne z przypisaniem Użytkownikowi konkretnego miejsca postojowego. Użytkownik, który wykupi abonament może postawić pojazd w dostępnym w danej chwili, wyznaczonym do parkowania miejscu na parkingu.

8. Jedna karta abonamentowa uprawnia w danym momencie do postoju tylko jednego pojazdu.

 

§ 6.

Identyfikator

1. Użytkownik, który zakupił abonament, otrzymuje Identyfikator.

2. Wydawanie Identyfikatorów prowadzi kasa CSR WUM.

3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia CSR WUM – na adres csr@wum.edu.pl , w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia identyfikatora. Opłata za wydanie duplikatu identyfikatora wskazana jest w obowiązującym cenniku.

4. Identyfikator podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia abonamentu. W przypadku, gdy identyfikator nie zostanie zwrócony w ciągu 3 dni od daty wygaśnięcia abonamentu, naliczona zostanie dodatkowa opłata jak za utratę biletu parkingowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5. W przypadku gdy Użytkownik zapomni identyfikatora, może skorzystać z jednorazowego biletu parkingowego i opłacić go według cennika.

6. W przypadku utraty identyfikatora w czasie postoju na parkingu naliczona zostanie dodatkowa opłata jak za utratę biletu parkingowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

§ 7.

Obowiązki Użytkownika

1. Pojazd po ustawieniu go na miejscu parkingowym przez Użytkownika powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon oraz światła.

2. Pojazd pozostawiony na miejscu parkingowym przez Użytkownika powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem się (przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Użytkownik, także w stosunku do osób trzecich.

3. Zaparkowany pojazd powinien być skutecznie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, a w szczególności mieć szczelnie zamknięte szyby i wszystkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy.

4. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Użytkownik parkingu. Zabrania się na terenie parkingów wykonywania rozruchu pojazdu za pomocą holowania.

5. Awaria samochodu przebywającego na parkingu nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty.

6. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie środków odurzających pracownik ochrony odmawia wjazdu na parking lub wyjazdu z niego.

7. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz prędkość maksymalna 10 km/h.

8. Użytkownicy korzystający z parkingu zobowiązani są do:

a) przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu,

b) ustawienia pojazdu w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania,

c) zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas parkowania i wykonywania manewrów

9. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa o ruchu drogowym.

10. Użytkownikowi parkingu zabrania się:

1) uzupełniania paliwa w pojeździe na terenie parkingu,

2) pozostawiania włączonego silnika pojazdu poza czasem niezbędnym dla wykonania         

    manewrów parkowania,

3) konserwowania, czyszczenia lub mycia pojazdu na terenie parkingu,

4) pozostawiania w pojeździe bez opieki małoletnich dzieci oraz zwierząt.

11. Na miejscach parkingowych i drogach dojazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów eksploatacyjnych pojazdów, jak również zanieczyszczanie parkingu, spożywanie alkoholu lub środków odurzających, używanie otwartego ognia oraz palenie wyrobów elektronicznych i tytoniu.

12. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez oznaczone pasy przeznaczone do poruszania się pieszych.

 

§ 8.

Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu, w tym osobom trzecim.

2. W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu WUM dotyczącej infrastruktury parkingowej lub drogowej, związanej zarówno z ruchem pojazdu, jak i działaniem innego rodzaju Użytkownik zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia wyrządzonej szkody w formie wpłaty przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, po uprzednim przedstawieniu przez CSR WUM wyceny wartości szkody.

3. Wpłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania wyceny wartości szkody na podstawie noty obciążeniowej.

4. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest w razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody do złożenia oświadczenia z zaistniałej sytuacji, ze wskazaniem aktualnych danych kontaktowych umożliwiających przesłanie wyceny jak i noty obciążeniowej. Oświadczenie należy złożyć u Dyspozytorów CSR WUM w pokoju nr 1.21. Dyspozytorzy CSR WUM dostępni są całodobowo pod numerem telefonu: 664-961-430.

5. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z parkingu, pojazdy będą odholowywane na parkingi płatne strzeżone.

6. Użytkownik w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu.

7. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu.

 

§ 9.

Odpowiedzialność Zarządzającego

1. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów lub rzeczy stanowiących ich wyposażenie, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu.

2. WUM nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:

1) zadziałania siły wyższej takiej jak pożar, powódź, itp.,

2) kradzieży mienia i dodatkowego wyposażenia pozostawionego w pojeździe,

3) zaniechania zabezpieczenia, bądź niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu,

4) uszkodzeń pojazdu w trakcie manewrowania na parkingu,

5) uszkodzeń powstałych na skutek samoczynnego zapalenia się pojazdu,

6) nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

7) szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

 

§ 10.

Wyłączenia Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin nie dotyczy samochodów służbowych WUM z wyłączeniem postanowień §7.

2. W przypadku samochodów:

1) gości WUM;

2) firm obsługujących WUM;

3) osób z niepełnosprawnością posiadających karty parkingowe nowego wzoru wydane zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw z 23 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) uprawniające do parkowania na tzw. „kopertach”;

- korzystanie z parkingu będzie odbywało się na podstawie stałej (dotyczy tylko pkt 2 i 3) lub doraźnej zgody udzielonej pisemnie przez:

1) władze WUM (dotyczy pkt 1 i 2);

2) Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (dotyczy pkt 3).

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest udzielana w formie pisemnej i zawiera: imię i nazwisko kierowcy oraz numer rejestracyjny samochodu. Pisemną zgodę przekazuje się do Kierownika Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 nie pobiera się opłaty abonamentowej.

 

§ 11.

Akceptacja Regulaminu

1. Zakup Abonamentu lub pobranie biletu parkingowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2. Zasady obsługi Użytkownika parkingu podziemnego CSR WUM stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 12.

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.

2. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie wprowadzana Zarządzeniem Kanclerza WUM.

 

Obsługa użytkownika parkingu podziemnego CSR WUM

 

1. Okres rozliczeniowy Abonamentu

Za okres rozliczeniowy Abonamentu uznaje się kwartał lub rok dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Zakup Abonamentu przez klienta

Zakup Abonamentu odbywa się w kasie CSR WUM w godzinach od 6.00 - 22.00.

Płatności dokonać należy z góry, od 21-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rok bądź okres objęty wykupowanym Abonamentem.

Użytkownik jest zobowiązany do podania:

- danych pojazdu tj. numeru rejestracyjny, marka i model;

- danych personalnych Użytkownika pojazdu;

- telefon kontaktowy Użytkownika.

Powyższe dane zostaną umieszczone na liście parkingowej. Przykład listy przedstawiono w Załączniku do niniejszego dokumentu.

3. Ograniczenia możliwości zakupu Abonamentu

Możliwość zakupu Abonamentu na naziemny parking, ze względu na uwarunkowania organizacyjno-techniczne, przeznaczona jest dla pracowników CSR WUM, pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM, pracowników Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM oraz pracowników firm współpracujących z CSR WUM. Całkowita ilość sprzedanych Abonamentów w danym okresie nie może przekroczyć 33.

4. Dokumenty identyfikacyjne/wjazdowe

Dowodem opłacenia Abonamentu, o którym mowa w punkcie 2, jest wydanie Użytkownikowi następujących dokumentów:

- Identyfikatora – identyfikator analogiczny z identyfikatorami pracowników WUM, uprawniający do wjazdu/wyjazdu z parkingu.

Dokumenty będą wydane za potwierdzeniem, klient zobowiązuje się do ich zwrotu w przypadku rezygnacji z usługi.

5. Godziny pracy parkingu

Zgodnie z Regulaminem, parking jest otwarty przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 5.00 - 24.00 poza dniami, w które obiekt CSR WUM jest zamknięty. CSR WUM dopuszcza możliwość wydania pojazdu Użytkownikowi poza godzinami pracy w uzasadnionych przypadkach.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 użytkowników parkingów

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa;

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, lub pod nr tel.: +48 22 57 20 240;

3) Pani/Pana dane osobowe – dane zwykłe - przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu realizacji umowy na korzystanie z parkingu WUM, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w tym cele rozliczeniowe wynikające z przepisów księgowych i podatkowych) oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celach kontaktowych, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takim roszczeniami;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, upoważnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, przez czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w WUM zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt WUM opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, ewentualnie przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony administratora przed roszczeniami;

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z zawartej z wykonawcą umowy; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

a) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem pkt 9 lit. b) poniżej.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.