Hala sportowa

Wielofunkcyjna hala sportowa przeznaczona jest do różnorodnych gier zespołowych: piłki koszykowej, siatkowej, halowej piłki nożnej, piłki ręcznej czy tenisa ziemnego. Wyposażona jest w system mobilnych widowni.
Hala sportowa ma wymiary 26 x 45 m i wysokość 12, 5 m. Łączna powierzchnia wynosi 1 159 m2.
Zaprojektowano w niej kurtyny, które umożliwiają podział przestrzeni na mniejsze boiska treningowe.
Obok hali znajdują się: szatnia umożliwiająca wydzielenie sześciu przebieralni, zespoły sanitarne, pomieszczenia dla trenerów oraz magazyn sprzętu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 22 116 63 03

Cena wynajmu Hali sportowej za godzinę:

Jeden sektor - 195 zł
Dwa sektory - 325 zł
Cała hala - 455 zł

Hala może również służyć jako miejsc do organizowania rożnego rodzaju eventów sportowych jak i komercyjnych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 22 116 63 03

 CENNIK WYNAJMU HALI SPORTOWEJ ZA GODZINĘ
JEDEN SEKTOR 195 ZŁ/BRUTTO
DWA SEKTORY 325 ZŁ/BRUTTO
CAŁA HALA 455 ZŁ/BRUTTO

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ DLA KLIENTÓW KOMERCYJNYCH

Sala Zajęciowa nr 2
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1.    Wszystkie osoby korzystające z hali sportowej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego (CSR) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

2.   Hala sportowa CSR jest czynna codziennie w godzinach 6.00-22.00 z wyjątkiem: dni świątecznych, przerw technicznych, dni organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych oraz dni przeznaczonych na jej serwisowanie i konserwację. Hala sportowa CSR dostępna jest jedynie w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych, które nie zostały wcześniej zarezerwowane przez Studium Wychowania Fizycznego, Akademicki Związek Sportowy lub Władze Uczelni.

3.   Uznaje się, że każda osoba przed wejściem na halę sportową CSR zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania.

4.   Wstęp na halę sportową CSR odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu lub biletów jednorazowych nabywanych według obowiązującego cennika w kasie CSR znajdującej się przy wejściu do pływalni w budynku CSR (Kasa CSR).

5.   Opłata za korzystanie z hali sportowej CSR przy zakupie biletu jednorazowego pobierana jest z góry za minimum 60 minut. Za pobyt krótszy niż 60 minut opłata nie jest zwracana.

6.   Wszystkich korzystających z hali sportowej CSR obowiązuje właściwy strój i obuwie sportowe, które nie pozostawiają śladów, rys lub smug.

7.   Osoby korzystające z hali sportowej CSR zobowiązane są do wykorzystywania udostępnionych im pomieszczeń w budynku CSR w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu oraz przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny, a także ochrony mienia, które są umieszczone na terenie hali sportowej CSR i z którymi trzeba się bezwzględnie zapoznać.

8.   Przed wejściem do hali sportowej CSR osoby korzystające obowiązane są pozostawić w szatni okrycia wierzchnie i torby treningowe. Osoba korzystająca z hali sportowej CSR ma obowiązek opóźnić szafkę do godz. 23:00. Po tej godzinie szafki zamknięte zostaną komisyjnie otworzone zgodnie z Zarządzaniem Kanclerza WUM z dnia 24 grudnia 2014 r.  Nr 361/2014.

9.   Za zgubienie numerka do szatni obowiązuje kara pieniężna w wysokości 20 zł.  Opłatę uiszcza się w Kasie CSR.

10.   Za zgubienie kluczyka do szafki lub jego uszkodzenie obowiązuje kara pieniężna w wysokości 50 zł. Opłatę uiszcza się w Kasie CSR.

11.   Osoby korzystające z hali sportowej CSR powinny być w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie ćwiczeń o wzmożonym wysiłku fizycznym. Warszawski Uniwersytet Medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne aktywności sportowej podejmowanej przez osoby korzystające z hali sportowej CSR na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

12.   Warszawski Uniwersytet Medyczny nie ponosi odpowiedzialności za  urazy, skaleczenia itp. powstałe podczas użytkowania hali sportowej CSR, jak również w całym obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

13.   Wszelkie zajęcia i treningi osób niepełnoletnich mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

14.   Hala sportowa CSR może być wynajmowana wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

15.   Wszystkie urządzenia hali sportowej CSR mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

16.   Hala sportowa CSR jest monitorowana. Obraz z kamer jest rejestrowany.

17.   Przestawienie, rozstawienie oraz ustawienie sprzętu będącego na wyposażeniu hali sportowej CSR dokonuje pracownik CSR wyznaczony przez Kierownika CSR.

18.   Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych lub innych udostępnianych przez CSR osoba korzystająca powinna sprawdzić ich stan techniczny, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu danego urządzenia osoba korzystająca ma obowiązek zabezpieczenia urządzenia przed dalszym użytkowaniem oraz powinna zgłosić dostrzeżone usterki i nieprawidłowości w działaniu urządzenia do osoby wyznaczonej przez CSR. W przypadku dostrzeżenia przez osobę korzystającą z urządzenia nieprawidłowości w jego działaniu, osoba ta jest zobowiązana do niezwłocznego zaprzestania korzystania z tego urządzenia i zgłoszenia tej nieprawidłowości osobie wyznaczonej przez CSR.

19.   Na terenie hali sportowej CSR zabrania się kategorycznie:

1)   

uprawiania sportu z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionki, sygnety itp.;

2)   

spożywania posiłków w szatni lub w hali;

3)   

palenia tytoniu;

4)   

wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających;

5)   

wykonywania ćwiczeń pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w przypadku złego samopoczucia;

6)   

wnoszenia napojów w szklanych butelkach, ostrych narzędzi lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

7)   

samodzielnej zmiany nastaw sterowników KNX (sterowanie oświetleniem, otwieraniem okien) przez osoby do tego nieupoważnione.

20.   Korzystanie z urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami osoby wyznaczonej przez CSR, w sposób bezpieczny tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo innych osób ćwiczących, poszanowaniem urządzeń i pomieszczenia hali sportowej CSR. Po zakończeniu ćwiczeń osoba korzystająca ma obowiązek pozostawienia ładu i porządku na hali sportowej CSR oraz innych pomieszczeniach CSR, z których korzystała.

21.   Za bezpieczeństwo na hali sportowej CSR odpowiadają osoby ćwiczące.

22.   Osoby ćwiczące przed przystąpieniem do zajęć oraz po ich zakończeniu powinny sprawdzić stan techniczny urządzeń w hali sportowej CSR.

23.   Bezwzględnie zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach niesprawnych lub uszkodzonych.

24.   Jeśli podczas treningu osoba ćwicząca odniesie uraz, skaleczy się lub poczuje niedyspozycję zdrowotną, powinna niezwłocznie przerwać trening i zgłosić to osobie wyznaczonej przez CSR.

25.   Za zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń lub wyposażenia hali sportowej CSR osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody. Za osoby niepełnoletnie materialną odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

26.   Warszawski Uniwersytet Medyczny nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie hali sportowej CSR lub w szatni. Rzeczy znalezione należy przekazać osobie wyznaczonej przez CSR lub w Kasie CSR.

27.   Osoba wyznaczona przez CSR może zażądać opuszczenia hali sportowej CSR przez osobę, która narusza porządek publiczny lub przepisy Regulaminu. W przypadku gdy taka osoba odmówi opuszczenia hali osoba wyznaczona przez CSR może zwrócić się do pracownika ochrony o wyprowadzenie tej osoby z terenu obiektu CSR, bez możliwości zwrotu dokonanej zapłaty.

28.   Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach poszczególnych urządzeń Warszawski Uniwersytet Medyczny nie ponosi odpowiedzialności.

29.   Na terenie hali sportowej CSR zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności zarobkowej, w tym prowadzenie treningów personalnych.