Hala sportowa

Wielofunkcyjna hala sportowa przeznaczona jest do różnorodnych gier zespołowych: piłki koszykowej, siatkowej, halowej piłki nożnej, piłki ręcznej czy tenisa ziemnego. Wyposażona jest w system mobilnych widowni. 

Hala sportowa ma wymiary 26 x 45 m i wysokość 12,5 m. Łączna powierzchnia wynosi 1 159 m2. 

Zaprojektowano w niej kurtyny, które umożliwiają podział przestrzeni na mniejsze boiska treningowe. Obok hali znajdują się: szatnia umożliwiająca wydzielenie sześciu przebieralni, zespoły sanitarne, pomieszczenia dla trenerów oraz magazyn sprzętu.

Istnieje możliwość najmu hali celem nagrań, po indywidualnych negocjacjach z działem marketingu i sprzedaży.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 22 116 63 03.

Cena wynajmu Hali sportowej za godzinę:

Jeden sektor - 195 zł
Dwa sektory - 325 zł
Cała hala - 455 zł

Hala może również służyć jako miejsc do organizowania rożnego rodzaju eventów sportowych jak i komercyjnych, po indywidualnych negocjacjach z działem marketingu i sprzedaży zostaje ustalona cena najmu.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 22 116 63 03

 CENNIK WYNAJMU HALI SPORTOWEJ ZA GODZINĘ
JEDEN SEKTOR 195 ZŁ/BRUTTO
DWA SEKTORY 325 ZŁ/BRUTTO
CAŁA HALA 455 ZŁ/BRUTTO

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

Sala Zajęciowa nr 2
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

I. Postanowienia wstępne

1. Hala Sportowa (zwana dalej: „Halą”) w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zwanym dalej: „CSR WUM”) przeznaczona jest do zajęć: wychowania fizycznego, sportowo –rekreacyjnych i zawodów sportowych.

2. Wszystkie osoby korzystające z hali sportowej są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

3. Użytkownikami Hali mogą być studenci, doktoranci i pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zwanego dalej: „WUM”) oraz osoby, które dokonały opłaty za wstęp wg. obowiązującego cennika lub w ramach zawartych umów na użytkowanie Hali.

4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na Hali wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie odpowiedzialność.

5. Hala jest czynna codziennie w godzinach 6.00-22.00 i używana zgodnie z zatwierdzonym planem dydaktycznym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz harmonogramem zajęć Akademickiego Związku Sportowego lub w innych terminach, z zastrzeżeniem dni przeznaczonych na konserwacje sprzętu sportowego, oraz innych dni w których ze względu na obowiązujące przepisy Hala jest zamknięta.

6. Wszystkich korzystających z Hali sportowej obowiązuje właściwy strój i obuwie sportowe, które nie pozostawiają śladów, rys lub smug i są dostosowane do rodzaju aktywności sportowej.

7. Wszelka działalność handlowa, marketingowa i promocyjna w tym roznoszenie ulotek, wywieszanie plakatów, sprzedaż towarów, oferowanie świadczenia usług, możliwe są wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Kierownika CSR WUM.

 

II. Zasady bezpieczeństwa

1. Osoby korzystające z Hali zobowiązane są do wykorzystywania pomieszczenia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu oraz przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny, a także do ochrony mienia.

2. Przed wejściem do Hali, osoby z niej korzystające obowiązane są pozostawić w szatni okrycia wierzchnie i obuwie. Osoba korzystająca z szafki w przebieralni ma obowiązek opróżnić szafkę do godz. 22:30. Po tej godzinie szafki zamknięte mogą zostać otworzone tylko komisyjnie.

3. Osoby korzystające z Hali nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich  do uprawnia sportu. WUM nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne osób, w stosunku do których istniały takie przeciwwskazania. Osoby korzystające z Hali biorą odpowiedzialność za stan zdrowia pozwalający im lub osobom niepełnoletnim będącym pod ich opieką na czynny udział w zajęciach.

4. Wszelkie zorganizowane zajęcia i treningi mogą odbywać się wyłącznie pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.

5. Wszystkie urządzenia Hali mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

6. Hala sportowa jest monitorowana. Obraz z kamer jest rejestrowany.

7. Przestawienie, rozstawienie oraz ustawienie sprzętu będącego na wyposażeniu Hali dokonywane jest przez obsługę CSR WUM.

8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach osoba prowadząca zajęcia powinna sprawdzić ich stan techniczny, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu danego urządzenia osoba prowadząca ma obowiązek zabezpieczenia urządzenia przed dalszym użytkowaniem oraz zgłoszenia dostrzeżonych usterek i nieprawidłowości w działaniu urządzeń do obsługi CSR WUM.

9. W przypadku dostrzeżenia przez osobę korzystającą z urządzenia nieprawidłowości w jego działaniu, osoba ta jest zobowiązana do niezwłocznego zaprzestania z korzystania z tego urządzenia i zgłoszenia tej nieprawidłowości obsłudze CSR WUM lub osobie prowadzącej zajęcia lub do Dyspozytora CSR.

10. Na terenie Hali zabrania się kategorycznie:

1) uprawiania sportu z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionki, sygnety itp.;

2) spożywania posiłków w przebieralni i w Hali;

3) palenia tytoniu;

4) używania elektronicznych papierosów;

5) wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających;

6) wykonywania ćwiczeń pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w przypadku złego samopoczucia;

7) wnoszenia napojów w szklanych butelkach, ostrych narzędzi lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

8) samodzielnej zmiany nastaw sterowników KNX (sterowanie oświetleniem, otwieraniem okien) przez osoby do tego nieupoważnione;

9) wnoszenia gum do żucia;

10) używania substancji klejących, wykorzystywanych do gier sportowych;

11) wprowadzania na teren Hali zwierząt;

12) wnoszenia broni i przedmiotów niebezpiecznych;

13) zaśmiecania Hali.

11. Korzystanie z urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami osoby

prowadzącej zajęcia, w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości

o bezpieczeństwo innych osób ćwiczących, poszanowaniem urządzeń

w Hali. Po zakończeniu ćwiczeń osoba korzystająca ma obowiązek

pozostawienia ładu i porządku na Hali.

12. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

13. Osoba prowadząca zajęcia przed przystąpieniem do zajęć oraz po ich zakończeniu powinna sprawdzić stan techniczny urządzeń w Hali. W przypadku pozostałych zajęć obowiązek taki spoczywa na każdym użytkowniku Hali.

14. Bezwzględnie zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach niesprawnych lub uszkodzonych. Niesprawne lub uszkodzone sprzęty treningowe powinny zostać odpowiednio oznaczone przez osobę prowadzącą zajęcia lub obsługę CSR WUM.

15. Jeśli podczas treningu osoba ćwicząca odniesie uraz, skaleczy się lub poczuje niedyspozycję zdrowotną, powinna niezwłocznie przerwać trening i zgłosić to osobie prowadzącej zajęcia. Prowadzący zajęcia jest obowiązany do udzielenia pierwszej pomocy podopiecznemu i wezwania profesjonalnej pomocy medycznej.

16. Za przedmioty pozostawione na terenie Hali, przebieralni lub szatni, WUM nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy znalezione należy przekazać osobie prowadzącej zajęcia lub pozostawić w Kasie CSR WUM.

17. Osoba prowadząca zajęcia może zażądać opuszczenia Hali przez osobę, która narusza porządek lub przepisy Regulaminu. W przypadku gdy taka osoba odmówi opuszczenia Hali osoba prowadząca może zwrócić się do pracownika ochrony o wyprowadzenie tej osoby z terenu CSR WUM.

18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach poszczególnych urządzeń, WUM nie ponosi odpowiedzialności.

III. Opłaty dodatkowe

1. Za zgubienie numerka do szatni obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości

20 zł. Opłatę uiszcza się w Kasie CSR WUM.

2. Za zgubienie kluczyka do szafki lub jego uszkodzenie obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 50 zł. Opłatę uiszcza się w Kasie CSR WUM.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej CSR WUM oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej na Hali.

2. Przebywanie na terenie Hali jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. CSR WUM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4. Skargi i wnioski należy kierować do Kierownika CSR WUM.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2021 r.