Projekty badawcze


Od 29.05.2017 na mocy porozumienia o współpracy naukowo-badawczej między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie w Zakładzie Rehabilitacji prowadzone są badania dotyczące aktywności fizycznej osób w podeszłym wieku w ramach grantu nr 2015/17/B/HS6/04182 w ramach konsorcjum IBD — Uniwersytet SWPS.


Od 28.02.2017 na mocy porozumienie o współpracy naukowo-badawczej między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Zakładzie Rehabilitacji prowadzone są następujące projekty badawcze:

1. Efekty terapii opartej na koncepcji Castillo Moralesa a jakość życia rodziny dziecka z trisomią 21.

2. Rozkład napięcia mięśniowego w obrębie mięśni nasady i aparatu fonacyjnego podczas artykulacji głosek j. polskiego.

3. Efekty terapii logopedycznej z wykorzystaniem K.Tapingu.

 


Od 1.02.2017 w Zakładzie Rehabilitacji realizowany jest projekt „Wirtualna Klinika Równowagi - VB-Clinic” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED. 

logo NCBR   Logo WUM


Od 1.12.2016 roku prowadzimy projekty "SPRAWNY WUM". W ramach projektu zapraszamy pracowników i studentów WUM na badania oceniające równowagę oraz jakość i wydolność chodu. Podczas badania wykonujemy szereg nieinwazyjnych testów oceniających równowagę ciała i chód na najnowocześniejszych urządzeniach wykorzystywanych do profesjonalnej diagnostyki czynnościowej. Wykrycie zaburzeń równowagi ciała lub asymetrii chodu, może pomóc w rozpoczęciu odpowiedniej profilaktyki, która zapobiegnie wystąpieniu ich niekorzystnych następstw, np. upadków.


Pracujemy również nad kilkoma, niżej wymienionymi projektami badawczymi. Nowoczesny sprzęt, w który wyposażone są nasze Pracownie: Fizykoterapii, Kinezyterapii, Masazu i Terapii Manualnej umożliwia ocenę przydatności klinicznej różnych nowych metod fizjoterapii. Aparatura zgromadzona w Laboratorium Analizy Ruchu i Biomechaniki spełnia standardy światowe - to bardzo wiarygodne urządzenia pomiarowe, które pozwalają na dokładną analizę optyczną ruchu, ocenę dynamograficzną, pedobarograficzną, równowagi czy momentów sił. 

1. Organizowanie Laboratorium Biomechaniki i Analizy Ruchu - tworzenie bazy danych normatywnych dla różnych grup wiekowych w zakresie danych dot.  analizy optycznej.

2. Ocena skuteczności terapii logopedycznej w normalizacji napięcia mięśni twarzy u dzieci z zespołem Downa. Projekt we współpracy z Akademią  Pedagogiki Specjalnej. Ma na celu ocenę skuteczności terapii wg metody Castillo Moralesa oraz Kinesiology Tapingu w obniżaniu napięcia mięśni  twarzy i szyi. W badaniach wykorzystywana jest elektromiografia powierzchniowa oraz ocena funkcji.

3. Ocena wpływu automasażu tylnej grupy mięśni uda za pomocą wałka piankowego (foam roller) - Przeprowadzone w ramach tematu badania mają umożliwić analizę wpływu i ocenić efektywność automasażu wykonywanego za pomocą wałka pianowego (foam roller) u osób zdrowych. Badanie ma na celu ocenić wpływ automasażu tradycyjnym wałkiem piankowym oraz wałkiem piankowym wykonującym drgania wibracyjne. Wielokierunkowa ocena terapii zostanie dokonana za pomocą oceny napięcia mięśniowego, perfuzji mięśni, zakresu ruchomości oraz siły mięśniowej tylnej grupy mięśni uda.

4. Analiza porównawcza chodu do tyłu i do przodu w aspekcie pracy mięśni i rozkładu obciążeń stóp - Przeprowadzone w ramach projektu badania dadzą możliwość analizy biomechanicznej chodu do przodu i do tyłu oraz porównanie tych dwóch aktywności. Porównywać się będzie pracę wybranych mięśni, a także rozkład obciążeń podłoża. Umożliwi to ocenę przydatności chodu do tyłu w rehabilitacji.

5. Ocena przydatności komputerowych narzędzi wspomagania terapii logopedycznej w późnej fazie wczesnej rehabilitacji mowy u chorych z poudarową afazją - Badania przeprowadzone w ramach projektu umożliwią dokonanie oceny, czy i w jakim stopniu zastosowanie komputerowych programów wspomagania terapii logopedycznej może poprawić skuteczność rehabilitacji pacjentów z poudarową afazją po zakończeniu usprawniania szpitalnego.  

6. Analiza powtarzalności wybranych testów klinicznych w fizjoterapii - Projekt ma na celu ocenę wiarygodności wybranych testów klinicznych stosowanych w ortopedii i fizjoterapii. Obejmuje testy mięśni oraz nerwów obwodowych, które zostaną kilkukrotnie wykonane przez różnych terapeutów na wybranej grupie osób o różnym stopniu zmian klinicznych. Oceniona zostanie powtarzalność wykonania sekwencji ruchów testowych, zgodność wyników między badającymi oraz wpływ doświadczenia na uzyskiwane rezultaty. Projekt powstał przy współpracy z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych.