Regulamin Pływalni

 

                                 

REGULAMIN PŁYWALNI CENTRUM SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

I.

 1. Pływalnia CSR jest obiektem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 2. Pływalnia czynna jest codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00 – 22.00 z wyjątkiem: dni świątecznych, przerw technologicznych oraz dni organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych.
 3. Użytkownicy mogą wejść do obiektu nie później niż 30 minut przed jego zamknięciem.
 4. Informacja o zmianie godzin otwarcia obiektu podawana jest z wyprzedzeniem w kasie pływalni, na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej.
 5. Przed wejściem na pływalnię należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.
 6. Za egzekwowanie postanowień Regulaminu pływalni odpowiada ratownik wodny.
 7. Na terenie obiektu zainstalowane są i pracują urządzenia monitoringu. Monitoring odbywa się w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren pływalni.
 8. Każda osoba przebywająca na terenie pływalni jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, zarządcy pływalni i ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
 9. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem biletu lub karty abonamentowej zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania.
 10. Osoby korzystające z pływalni i nieprzestrzegające porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu mogą zostać wyproszone z terenu pływalni.
 11. Wstęp na pływalnię dozwolony jest osobom posiadającym ważną kartę abonamentową lub bilet zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 12. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według cennika.
 13. Wstęp na pływalnię odbywa się na podstawie transpondera, który uzyskuje się po wykupieniu usługi.
 14. Przed skorzystaniem z szafki zamykanej elektronicznie należy zapoznać się z instrukcją obsługi przy stanowisku kasowym (szczególnie w zakresie zamykania i otwierania szafki). Czas poświęcony na awaryjne otwierania szafki za pomocą elektronicznego klucza nie zwalnia z dopłaty naliczonej przez system kasowy.
 15. Kupno biletu lub karty abonamentowej równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

II.

 1. Wstęp na teren pływalni CSR odbywa się na podstawie biletów jednorazowych lub kart abonamentowych nabywanych w kasie pływalni według obowiązującego cennika.
 2. Dzieci do lat czterech na pływalnię wchodzą bezpłatnie.
 3. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom, rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz ich opiekunom.
 4. Opłata za korzystanie z pływalni przy biletach jednorazowych pobierana jest z góry za 60 minut przebywania w strefie płatnej według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż 60 minut opłata nie jest zwracana.
 5. Przy wyjściu, za każdą przekroczoną minutę w strefie płatnej, zostanie naliczona dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Opłata za korzystanie z pływalni przy kartach abonamentowych pobierana jest za minutę przebywania w strefie płatnej według obowiązującego cennika.
 7. Czas pobytu w hali basenowej mierzony jest od momentu przekroczenia bramki wejściowej do ostatecznego rozliczenia się w kasie i zdania transpondera. Strefa suszenia włosów znajduje się w strefie płatnej.
 8. Od momentu zakupu biletu w kasie klient ma 10 minut na aktywowanie transpondera na bramce wejściowej, po upływie 10 minut uaktywnia się on automatycznie, a czas liczony jest od momentu wydania go przez kasjera.
 9. Ważność karty abonamentowej liczona jest od daty jej zakupu i zależy od jej wartości. Duplikat karty abonamentowej płatny 20 zł.
 10. W przypadku odmowy przez Klienta uiszczenia opłaty pracownicy CSR uprawnieni są do wezwania policji.
 11. Osoba, która zgubiła otrzymany transponder zobowiązana jest do zapłacenia jego równowartości w wysokości 100zł w kasie pływalni. W przypadku zwrotu zaginionego transpondera w dniu następnym z opłaty tej potrącana jest kwota w wysokości 50zł.
 12. Za zgubienie numerka do szatni pobierana jest opłata w wysokości 15zł, którą uiszcza się w kasie. W przypadku znalezienia numerka opłata zwracana jest na podstawie paragonu.
 13. Podstawą wnoszenia reklamacji jest paragon fiskalny otrzymany w kasie.

III.

 1. Z pływalni mogą korzystać osoby posiadające ważny bilet wstępu lub będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni.
 2. W skład Pływalni CSR wchodzi:
 • basen olimpijski o długości 50m i szerokości 25m, z 10 torami i głębokością od 2.0m do 2,1m
 • basen rozgrzewkowy o długości 25m i szerokości  10,5m, z 4 torami i głębokością od 1,0m do 1,35m
 • sauna

 

 1. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni oraz w wodzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i posiadających wykupiony bilet wstępu.
 2. Zabrania się pozostawiania na pływalni dzieci nie umiejących pływać bez nadzoru osób dorosłych.
 3. Do przebywania na terenie pływalni upoważnia transponder otrzymany w kasie i noszony na ręku w formie zegarka.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren hali basenowej w okryciu wierzchnim i w obuwiu.
 5. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy dla kobiet jedno- lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki ściśle przylegające do ciała (dopuszcza się szorty kąpielowe bez kieszeni do połowy uda) oraz obuwie basenowe typu klapki.
 6. Dzieciom do lat 3 wskazane jest stosowanie w celach ochronnych pielucho majtek wodoodpornych.
 7. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem.
 8. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy umyć całe ciało mydłem przed ponownym wejściem do wody.
 9. Osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
 • stosowania się do znaków informacyjnych, zakazu i nakazu zamieszczonych na pływalni
 • stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych wydawanych przez ratowników pracowników pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki
 • dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej  oraz stanu zdrowia
 • bezzwłocznego informowaniu służb ratowniczych i personelu o zaistniałym wypadku  oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne lub innych

 

 1. Na terenie pływalni ustala się następujące sygnały ostrzegawcze:
 • pojedynczy sygnał gwizdkiem - zwróć uwagę na ratownika
 • podwójny sygnał gwizdkiem - ostrzeżenie
 • seria krótkich gwizdków - niebezpieczeństwo
 • sygnał z tuby dźwiękowej (alarm) - bezwzględne opuszczenie basenów i płyty basenowej

 

 1. Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służb ratowniczych oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej
 • skakania do wody z brzegów basenu, a ze słupków startowych bez zgody ratownika lub wbrew zakazowi
 • nurkowania oraz wykonywania innych ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika
 • zatykania ciałem urządzeń w niecce basenów
 • używania nurkowego sprzętu ABC bez zgody ratowników wodnych
 • używania pełnego sprzętu do nurkowania bez zgody Kierownika CSR
 • pływania w poprzek torów pływackich oraz siadania na linach torowych
 • używania sprzętu ratowniczego poza sytuacjami alarmowymi oraz wszczynania fałszywych alarmów
 • pływania w okularach innych niż przystosowanych do pływania
 • wnoszenia szklanych opakowań, puszek, narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów
 • biegania, popychania i wrzucania do wody, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych
 • żucia gumy i spożywania posiłków na hali basenowej oraz zaśmiecania pływalni i niecek basenowych
 • wnoszenia sprzętu grającego i muzycznego
 • przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających
 • palenia tytoniu
 • wprowadzania zwierząt
 • korzystania bądź wnoszenia rolek, rowerów, desek oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
 • fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika CSR
 • prowadzenia działalności gospodarczej, działalności handlowej (w tym rozprowadzania ulotek), sprzedaży towarów, oferowania usług  (w tym np. nauki pływania) bez zgody Kierownika CSR
 • wchodzenia na trybuny w stroju kąpielowym oraz w okryciach wierzchnich
 • używania na terenie hali basenowej obuwia, które pozostawia ślady na podłodze

 

 1. Korzystanie z basenów CSR możliwe jest tylko:
 • w odpowiednim stroju przeznaczonym do pływania
 • po zmianie obuwia w przebieralni na klapki basenowe
 • po obowiązkowym umyciu całego ciała mydłem pod prysznicem
 • po przejściu przez brodzik znajdujący się przed wejściem na halę basenową

 

 1. Osoby, które zniszczyły sprzęt oraz urządzenia CSR ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie materialną odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 2. W przypadku pobytu na terenie hali basenowej kompletu osób, kasjer lub kierownik ratowników może ze względu bezpieczeństwa ograniczyć wstęp na pływalnię.
 3. Zabrania się korzystania z usług CSR osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz opatrunkami i plastrami na ciele.
 4. Osobami uprawnionymi do prowadzenia nauki pływania są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni przez CSR.
 5. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
 6. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

IV. 

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.
 3. Pływanie rekreacyjne na pływalni może odbywać się wyłącznie w obecności ratowników wodnych poza terminami objętymi rezerwacją oraz na torach nie objętych rezerwacją.
 4. Zajęcia zorganizowane na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów pływania, na torach i w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.
 5. Zajęcia zorganizowane na pływalni odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, według ustalonego rozkładu zajęć.
 6. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania prowadzić może wyłącznie instruktor CSR lub inne osoby fizyczne i prawne za zgodą Kierownika CSR
 7. Instruktorzy prowadzący zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w obowiązującym stroju sportowym i obuwiu basenowym.
 8. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zapoznania uczestników z obowiązującym Regulaminem potwierdzając to podpisem na oświadczeniu złożonym w kasie.
 9. Za transpondery powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej odpowiada opiekun grupy.
 10. Wykupienie biletu wstępu na pływalnie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwskazań do korzystania z pływalni i znajdujących się tam urządzeń.

V.

 1. Basen olimpijski 50m przeznaczony jest dla osób umiejących pływać.
 2. Liny torowe wyznaczają kierunek pływania.
 3. W czasie pływania obowiązuje ruch prawostronny.
 4. Zabrania się pływania w poprzek basenu.
 5. Tory skrajne przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi umiejącymi pływać oraz dla osób słabo pływających.
 6. Naukę pływania zaleca się realizować na dwóch skrajnych torach wyłącznie pod nadzorem instruktorów pływania.
 7. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 15 osób.
 8. Basen olimpijski w razie potrzeby może być podzielony ruchomą przegrodą na dwie części.
 9. Niecka basenu olimpijskiego może być w razie potrzeby wypłycona (ruchome dno) na całej szerokości 25m i długości 10m.
 10. W basenie obowiązuje zakaz pływania i wykonywania ćwiczeń na bezdechu,  bez zgody i asysty ratownika wodnego.

VI.

 1. Basen 25m przeznaczony jest dla celów sportowych jako rozgrzewkowy.
 2. Liny torowe wyznaczają kierunek pływania.
 3. Basen rozgrzewkowy może być wykorzystywany do nauki pływania. Dzieci nie umiejące pływać mogą przebywać w wodzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Dopuszcza się korzystanie z własnego sprzętu do nauki pływania.
 5. W basenie obowiązuje zakaz pływania i wykonywania ćwiczeń na bezdechu bez zgody i asysty ratownika wodnego.

 
VII.

 1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są ratownicy wodni, a w przypadku zajęć zorganizowanych, zawodów sportowych lub imprez rekreacyjnych, także ich prowadzący. Osoba nadzorująca z ramienia CSR może kontrolować poprawność przebiegu wszystkich zajęć, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 2. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 3. Wszystkie przedmioty wartościowe należy złożyć w depozycie, który znajduje się przy kasach basenowych.
 4. Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w niezamkniętej szafce CSR nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu czy urządzeń odpowiedzialność ponosi użytkownik, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub prawny opiekun.
 6. CSR zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły, klubu, wyłącznie do celów promocyjnych.
 7. Skargi i wnioski należy kierować do Kierownika CSR.
 8. CSR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenie wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.