Regulamin Pływalni

                                 

REGULAMIN PŁYWALNI CENTRUM SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

I.

 1. Pływalnia CSR jest obiektem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 2. Pływalnia czynna jest codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00 – 22.00 z wyjątkiem: dni świątecznych, przerw technologicznych oraz dni organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.
 3. Użytkownicy mogą wejść do pływalni nie później niż 30 minut przed jego zamknięciem.
 4. Użytkownicy muszą wyjść z pływalni nie później niż 15 minut po gwizdku ratowników oznajmiającym zakończenie pracy ratowników.
 5. Informacja o zmianie godzin otwarcia obiektu podawana jest z wyprzedzeniem w kasie pływalni, na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej.
 6. Przed wejściem na pływalnię należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.
 7. Za egzekwowanie postanowień Regulaminu pływalni odpowiada ratownik wodny, pracownik ochrony oraz wszyscy pracownicy CSR.
 8. Na terenie obiektu zainstalowane są i pracują urządzenia monitoringu. Monitoring odbywa się w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren pływalni.
 9. Każda osoba przebywająca na terenie pływalni jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, zarządcy pływalni i ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
 10. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem biletu lub karty abonamentowej zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania.
 11. Osoby korzystające z pływalni i nieprzestrzegające porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu mogą zostać wyproszone z terenu pływalni.
 12. Wstęp na pływalnię dozwolony jest osobom posiadającym ważną kartę abonamentową lub bilet zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 13. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie pływalni jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według cennika.
 14. Wstęp na pływalnię odbywa się na podstawie losowo wybranego numeru transpondera, który uzyskuje się po wykupieniu usługi.
 15. Przed skorzystaniem z szafki zamykanej elektronicznie należy zapoznać się z instrukcją obsługi przy stanowisku kasowym (szczególnie w zakresie zamykania i otwierania szafki). Czas poświęcony na awaryjne otwierania szafki za pomocą elektronicznego klucza nie zwalnia z dopłaty naliczonej przez system kasowy.
 16. Kupno biletu lub karty abonamentowej równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Pływalni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

II.

 1. Wstęp na teren pływalni CSR odbywa się na podstawie biletów jednorazowych lub kart abonamentowych nabywanych w kasie pływalni według obowiązującego cennika.
 2. Dzieci do lat czterech na pływalnię wchodzą bezpłatnie.
 3. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom, doktorantom, rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz ich opiekunom.
 4. Opłata za korzystanie z pływalni przy biletach jednorazowych pobierana jest z góry za 60 minut przebywania w strefie płatnej według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż 60 minut opłata nie jest zwracana.
 5. Opłata za każdą przekroczoną minutę w strefie płatnej, zostanie naliczona zgodnie z obowiązującym cennikiem przy wyjściu.
 6. Opłata za korzystanie z pływalni przy kartach abonamentowych pobierana jest za minutę przebywania w strefie płatnej według obowiązującego cennika.
 7. Środki znajdujące się na karcie abonamentowej są bezzwrotne.
 8. Środki znajdujące się na karcie zostają usunięte bezpowrotnie wraz z dniem upływu terminu jej ważności.
 9. Czas pobytu w hali basenowej mierzony jest od momentu przekroczenia bramki wejściowej do ostatecznego rozliczenia się w kasie i zdania transpondera. Strefa przebieralni oraz suszenia włosów znajduje się w strefie płatnej.
 10. Od momentu zakupu biletu w kasie klient ma 10 minut na aktywowanie transpondera na bramce wejściowej, po upływie 10 minut aktywuje się on automatycznie, a czas liczony jest od momentu wydania go przez kasjera.
 11. Ważność karty abonamentowej liczona jest od daty jej zakupu i zależy od jej wartości. Za wyrobienie duplikatu karty abonamentowej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
 12. W przypadku odmowy przez Klienta uiszczenia opłaty pracownicy CSR uprawnieni są do wezwania policji.
 13. Osoba, która zgubiła otrzymany transponder zobowiązana jest do zapłacenia jego równowartości w wysokości 100zł w kasie pływalni. W przypadku zwrotu zaginionego transpondera w dniu następnym z opłaty tej potrącana jest kwota w wysokości 50 zł.
 14. Za zgubienie numerka do szatni pobierana jest opłata w wysokości 20 zł, którą uiszcza się w kasie. W przypadku zwrotu zagubionego numerka w ciągu 7 dni od momentu zgubienia opłata zwracana jest na podstawie paragonu.
 15. Podstawą wnoszenia reklamacji jest paragon fiskalny otrzymany w kasie.
 16. Klient może dokonać rezerwacji toru do swojej dyspozycji po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zajmowanie torów na wyłączność bez wcześniejszej rezerwacji skutkuje nałożeniem kary w wysokości 300 zł. Uporczywe naruszanie zasad regulaminu Pływalni skutkować może zakazem wejścia do obiektu.
 17. Pracownicy pływalni mają prawo nie wpuścić na teren pływalni lub z niej wyprosić osoby, które podczas wcześniejszych pobytów łamały zakazy regulaminów i były z tego tytułu wypraszane.
 18. Na pływalni CSR obwiązuje zakaz prowadzenia wszelkich zajęć rekreacyjno – sportowych, a w szczególności nauki i doskonalenia pływania bez pisemnej zgody Kierownika CSR. Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby, które zawarły umowę z CSR lub inne osoby po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownik CSR. Osoby łamiące ten zakaz będą wypraszane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty, bądź może zostać nałożona im kara w wysokości 300 zł za każdy ujawniony incydent.
 19. Osoby prowadzące zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania na pływalni CSR zobowiązane są do wykupowania jednorazowego biletu instruktorskiej lub karty abonamentowej instruktorskiej.
 20. Opłata za korzystanie z pływalni przy jednorazowych biletach instruktorskich pobierana jest z góry za 60 minut przebywania w strefie płatnej według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż 60 minut opłata nie jest zwracana.
 21. Opłata za korzystanie z pływalni przy kartach abonamentowych instruktorskich pobierana jest za minutę przebywania w strefie płatnej według obowiązującego cennika.
 22. Środki znajdujące się na karcie abonamentowej instruktorskiej są bezzwrotne.
 23. Bilet jednorazowy instruktorski bądź karta abonamentowa instruktorska upoważnia do prowadzenia zajęć nauki bądź doskonalenia pływania w danej chwili dla grupy liczącej maksymalnie 2 osoby.
 24. Osoby uczestniczące w zajęciach nauki bądź doskonalenia pływania, zobowiązane są do poniesienia opłaty za bilet, w związku z korzystaniem z pływalni, we własnym zakresie.
 25. Osoba prowadząca zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania zobowiązania jest do posiadania odpowiedniego zmiennego stroju sportowego w kolorze żółtym oraz obuwia basenowego typu klapki.
 26. W tym samym czasie zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania na terenie CSR WUM może prowadzić 15 osób. Decyzję o zwiększeniu ilości osób mogących prowadzić zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania może podjąć Kierownik CSR WUM.
 27. Osoba prowadząca zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania nie ma prawa wyłączenia z ogólnej dostępności części pływalni lub toru basenu.
 28. Osoba prowadząca zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania powinna dobierać takie metody i środki nauczania by nie zakłócać ogólnie przyjętych zasad obowiązujących na pływalni oraz dezorganizować korzystanie z pływalni przez klientów CSR WUM.
 29. Osoba prowadząca zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania zobowiązana jest do przestrzegania obowiązującego na terenie danej pływalni obłożenia torów oraz oznaczeń zamieszczonymi na torach przez ratowników  i pracowników CSR WUM . Niedozwolone jest prowadzenie zajęć nauki pływania na torach objętych rezerwacją.
 30. Osoba prowadząca zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników organizowanych przez niego zajęć po wejściu do strefy płatnej. CSR WUM wymaga, aby prowadzący szczególną  opieką otoczył osoby niepełnoletnie.
 31. Osoby prowadzące zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania, które nie wykupiły biletu instruktorskiego lub karty abonamentowej instruktorskiej i nie przestrzegające wymienionych zasad będą wypraszane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 32. Grupy zorganizowane powyżej dwóch osób korzystające cyklicznie z pływalni CSR WUM zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody na korzystanie z pływalni Kierownik CSR WUM. W/w grupy łamiące ten zakaz i korzystające z pływalni cyklicznie bez zgody Kierownika CSR WUM będą wypraszane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

III.

 1. Z pływalni mogą korzystać osoby posiadające ważny bilet wstępu lub będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni.
 2. W skład Pływalni CSR wchodzi:
  • basen olimpijski o długości 50m i szerokości 25m, z 10 torami i głębokością od 2.0m do 2,1m,
  • basen rozgrzewkowy o długości 25m i szerokości 10,5m, z 4 torami i głębokością od 1,0m do 1,35m,
  • sauna sucha,
  • sauna parowa.
 3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie pływalni oraz w wodzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i posiadających wykupiony bilet wstępu.
 4. Zabrania się pozostawiania na pływalni dzieci nie umiejących pływać bez nadzoru osób dorosłych.
 5. Do przebywania na terenie pływalni upoważnia transponder otrzymany w kasie i noszony na ręku w formie zegarka.
 6. Obowiązuje zakaz wchodzenia na teren hali basenowej w okryciu wierzchnim, niezmienionym stroju sportowym oraz w obuwiu innym niż basenowym typu klapki.
 7. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki ściśle przylegające do ciała (dopuszcza się szorty kąpielowe bez kieszeni do połowy uda) oraz obuwie basenowe typu klapki. Dopuszcza się strój kąpielowy typu pianka przeznaczona do pływania.
 8. Dla dzieci do lat trzech wymagane jest stosowanie w celach ochronnych pieluch neoprenowych.
 9. Przed wejściem do basenu należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem.
 10. Osoby posiadające długie włosy zobowiązane są do ich związania lub użycia czepka.
 11. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 12. Osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  • stosowania się do znaków informacyjnych, zakazu i nakazu zamieszczonych na pływalni
  • stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych wydawanych przez ratowników pracowników CSR, a także komunikatów podawanych przez głośniki
  • dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej  oraz stanu zdrowia
  • bezzwłocznego informowaniu służb ratowniczych i personelu o zaistniałym wypadku  oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne lub innych
 13. Na terenie pływalni ustala się następujące sygnały ostrzegawcze:
  • pojedynczy sygnał gwizdkiem - zwróć uwagę na ratownika
  • podwójny sygnał gwizdkiem - ostrzeżenie
  • seria krótkich gwizdków - niebezpieczeństwo
  • sygnał z tuby dźwiękowej (alarm) - bezwzględne opuszczenie basenów i płyty basenowej
 14. Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służb ratowniczych oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej
  • skakania do wody z miejsc do tego nie przystosowanych 
  • nurkowania oraz wykonywania innych ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika
  • zatykania ciałem urządzeń w niecce basenów
  • używania nurkowego sprzętu ABC bez zgody ratowników wodnych
  • używania pełnego sprzętu do nurkowania bez zgody Kierownika CSR
  • pływania w poprzek torów pływackich oraz siadania bądź opierania się na linach torowych
  • używania sprzętu ratowniczego poza sytuacjami alarmowymi oraz wszczynania fałszywych alarmów
  • pływania w okularach innych niż przeznaczonych do pływania
  • wnoszenie sprzętu i akcesoriów do pływania w innych niż przeznaczonych do tego workach siatkowych
  • wnoszenia opakowań szklanych, papierowych, puszek, i innych przedmiotów nieprzeznaczonych do pływania
  • biegania, popychania, wrzucania do wody oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych
  • żucia gumy i spożywania jakichkolwiek posiłków na hali basenowej oraz zaśmiecania pływalni i niecek basenowych
  • wnoszenia sprzętu grającego, muzycznego oraz telefonów
  • przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • wnoszenia i spożywania napojów gorących
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających
  • palenia tytoniu
  • wprowadzania zwierząt
  • korzystania bądź wnoszenia wózków dziecięcych ,rolek, rowerów, desek oraz przedmiotów utrudniających komunikację w hali basenowej
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
  • fotografowania, filmowania, nagrywania bez zgody Kierownika CSR
  • prowadzenia działalności gospodarczej, działalności handlowej (w tym rozprowadzania ulotek), sprzedaży towarów, oferowania usług  (w tym np. nauki pływania) bez zgody Kierownika CSR
  • wchodzenia na trybuny w stroju kąpielowym oraz w okryciach wierzchnich
  • korzystania w niedozwolony sposób oraz bez poinformowania ratownika ze sprzętu sportowego znajdującego się w hali basenowej
 15. Korzystanie z basenów CSR możliwe jest tylko:
  • w odpowiednim stroju przeznaczonym do pływania
  • po zmianie obuwia w przebieralni na klapki basenowe
  • po obowiązkowym umyciu się pod prysznicem
  • po przejściu przez brodzik znajdujący się przed wejściem na halę basenową
 16. Osoby, które zniszczyły sprzęt oraz urządzenia CSR ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie materialną odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 17. Rzeczy pozostawione przez klientów przechowywane są przez okres 14 dni po czym utylizowane są.
 18. W przypadku pobytu na terenie hali basenowej kompletu osób, kasjer lub kierownik ratowników może ze względu bezpieczeństwa ograniczyć wstęp na pływalnię.
 19. Zabrania się korzystania z usług pływalni CSR osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz opatrunkami i plastrami na ciele.
 20. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu, zmiana obuwia i stroju na sportowy.
 21. Tory lub cała niecka pływalni może być czasowo zarezerwowana na zajęcia zorganizowane bądź indywidualne. Oznakowane są poprzez tabliczkę informacyjną na słupku startowym. Korzystanie w tym czasie przez inne osoby z zarezerwowanych torów lub całej niecki jest zabronione.
 22. Wszelka działalność zarobkowa na terenie obiektu, a w szczególności działalność handlowa, marketingowa i usługowa w tym rozprowadzanie ulotek, wywieszanie plakatów, sprzedaż towarów, oferowanie i wykonywanie usług możliwe są wyłącznie za pisemną zgodą Kierownika CSR.
 23. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z basenu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia powierzchni, sprzętu czy urządzeń bądź też zanieczyszczenia basenu odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej - rodzic lub opiekun prawny.
 24. W przypadku wyrządzenia szkody obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości szkody. Natomiast w razie spowodowania zanieczyszczenia basenu wynagrodzenie szkody obejmuje pełną wysokość wyrządzonej szkody, jak również utracone korzyści, których WUM nie uzyskał z uwagi na wymuszoną przerwę w funkcjonowaniu basenu.

IV.

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób korzystającą z usług świadczonych przez pływalnię i/lub podmioty z nią współpracujące, będące pod stałą opieką i nadzorem opiekuna.
 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.
 3. Grupy  zorganizowane obowiązuje dodatkowo odrębny regulamin dla grup zorganizowanych.
 4. Pływanie rekreacyjne na pływalni może odbywać się wyłącznie w obecności ratowników wodnych poza terminami objętymi rezerwacją oraz na torach nie objętych rezerwacją.
 5. Zajęcia zorganizowane na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów pływania, na torach i w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.
 6. Zajęcia zorganizowane na pływalni odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, według ustalonego rozkładu zajęć.
 7. Opiekun w oparciu o posiadaną wiedzę na temat poszczególnych uczestników grupy, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni i kieruje korzystaniem przez jej uczestników z pływalni.
 8. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi  odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w całym obiekcie.
 9. Instruktorzy bądź opiekunowie prowadzący zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w obowiązującym stroju sportowym i obuwiu basenowym typu klapki.
 10. Opiekun grupy zorganizowanej bądź rekreacyjnej ponosi odpowiedzialność za jej uczestników.
 11. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zapoznania uczestników z obowiązującym Regulaminem potwierdzając to podpisem na oświadczeniu złożonym w kasie.
 12. Za transpondery powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej odpowiada opiekun grupy.
 13. Wykupienie biletu wstępu na pływalnie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwskazań do korzystania z pływalni i znajdujących się tam urządzeń.

V.

 1. Basen olimpijski 50m przeznaczony jest dla osób umiejących pływać.
 2. Liny torowe wyznaczają kierunek pływania.
 3. W czasie pływania obowiązuje ruch prawostronny.
 4. Zabrania się pływania w poprzek basenu.
 5. Tory skrajne przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi umiejącymi pływać oraz dla osób słabo pływających.
 6. Naukę pływania zaleca się realizować na dwóch skrajnych torach wyłącznie pod nadzorem instruktorów pływania.
 7. Dopuszcza się korzystanie z własnego sprzętu przeznaczonego do nauki pływania.
 8. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 15 osób.
 9. Basen olimpijski w razie potrzeby może być podzielony ruchomą przegrodą na dwie części.
 10. Niecka basenu olimpijskiego może być w razie potrzeby wypłycona (ruchome dno) na całej szerokości 25m i długości 10m.
 11. W basenie obowiązuje zakaz pływania i wykonywania ćwiczeń na bezdechu,  bez zgody i asysty ratownika wodnego.

VI.

 1. Basen 25m przeznaczony jest dla celów sportowych, rozgrzewkowych i rekreacyjnych.
 2. Liny torowe wyznaczają kierunek pływania.
 3. W czasie pływania obowiązuje ruch prawostronny.
 4. Basen rozgrzewkowy może być wykorzystywany do nauki pływania. Dzieci nie umiejące pływać mogą przebywać w wodzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Dopuszcza się korzystanie z własnego sprzętu przeznaczonego do nauki pływania.
 6. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 8 osób.
 7. W basenie obowiązuje zakaz pływania i wykonywania ćwiczeń na bezdechu bez zgody i asysty ratownika wodnego.

VII.

 1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są ratownicy wodni, a w przypadku zajęć zorganizowanych, zawodów sportowych lub imprez rekreacyjnych, także ich organizator oraz prowadzący. Osoba nadzorująca z ramienia CSR może kontrolować poprawność przebiegu wszystkich zajęć, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 2. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom i zakazom.
 3. Osoby nie przestrzegającego regulaminu pływalni CSR oraz dezorganizujące pracę innych mogą zostać wyproszone z obiektu bez możliwości zwrotu niewykorzystanego opłaconego wstępu
 4. Wszystkie przedmioty wartościowe należy złożyć w bezpłatnym depozycie na monetę zwrotną, który znajduje się przy kasach basenowych.
 5. Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w niezamkniętej szafce CSR nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu czy urządzeń odpowiedzialność ponosi użytkownik, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub prawny opiekun.
 7. W nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informujemy, że:

  Administratorem danych osobowych użytkownika pływalni jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, w Warszawie (kod pocztowy: 02-091), kontakt do Inspektora Danych Osobowych WUM: tel. (22) 572 - 03 - 20; iod@wum.edu.pl .

  Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z pływalni przez użytkownika pływalni i jest warunkiem do tego niezbędnym. Nie podanie przez użytkownika pływalni wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem zgody na korzystanie z pływalni WUM.

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b RODO.

  Użytkownikowi pływalni przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane udostępnione przez użytkownika pływalni nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  W oparciu o dane osobowe Warszawski Uniwersytet Medyczny nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora.

  W razie wątpliwości proszę uprzejmie o kontakt pod adresem: iod@wum.edu.pl oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

 8. Skargi i wnioski należy kierować do Kierownika CSR.
 9. CSR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenie wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.