Parking

Na 177 miejsc: 104 miejsca w garażu podziemnym, 63 miejsca parkingowe naziemne, 10 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (3 w garażu + 7 na parkingu) oraz miejsca do parkowania rowerów.

CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH

dla parkingu naziemnego działającego w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

CENNIK PARKINGU NAZIEMNEGO CSR WUM

 

 

Cennik dla klientów zewnętrznych:

- wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 2,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

- Klienci pływalni, wchodzący na bilet jednorazowy jak również na podstawie basenowej karty abonamentowej, zwolnieni są z opłaty za pierwsze 2 godziny korzystania z parkingu, co wymaga potwierdzenia przez pracownika Kasy CSR WUM, oraz wczytania biletu Klienta do sytemu. W sytuacji przekroczenia czasu 2 godzin postoju, Klient jest zobowiązany dopłacić 2,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

- opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 100,00 zł brutto.

 

Cennik dla pracowników CSR WUM, pracowników i nauczycieli akademickich Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM oraz Zakładu Rehabilitacji WUM, pracowników firm współpracujących z CSR WUM:

- wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 0,50 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę,

- opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 15,00 zł brutto,

- wysokość kwartalnej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 60,00 zł brutto,

- wysokość rocznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu naziemnego CSR WUM wynosi 240,00 zł brutto.

 

Za kwartał uznaje się okresy od:

- 01.01 - 31.03,

- 01.04 - 30.06,

- 01.07 - 30.09,

- 01.10 - 31.12.

Za rok uznaje się okres od 01.10 do 30.09 następnego roku.
CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH

dla parkingu podziemnego działającego w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

CENNIK PARKINGU PODZIEMNEGO CSR WUM

 

 

Cennik dla klientów zewnętrznych:

- wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 3,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

- wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 200,00 zł brutto,

- opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 100,00 zł brutto,

- opłata dodatkowa za wydanie duplikatu identyfikatora wynosi 20,00 zł brutto.

 

Cennik dla pracowników WUM oraz pracowników firm współpracujących z CSR WUM:

- wysokość jednorazowej opłaty parkingowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę,

- opłata dodatkowa za zgubienie biletu parkingowego wynosi 20,00 zł brutto,

- wysokość kwartalnej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 360,00 zł brutto,

- wysokość rocznej opłaty abonamentowej za korzystanie z parkingu podziemnego CSR WUM wynosi 1440,00 zł brutto.

 

Za miesiąc uznaje się okres od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

 

Za kwartał uznaje się okresy od:

- 01.01 - 31.03,

- 01.04 - 30.06,

- 01.07 - 30.09,

- 01.10 - 31.12.

 

Za rok uznaje się okres od 01.10 do 30.09 następnego roku.

Regulamin parkingu naziemnego CSR WUM

§1

Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania z niestrzeżonego, płatnego parkingu naziemnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym przy ulicy Księcia Trojdena 2C-G.

 

§2

Postanowienia ogólne

1.  Parking naziemny jest zarządzany przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwane dalej „CSR WUM”.

2.   Parking naziemny jest przeznaczony do parkowania samochodów osobowych, o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t.

3.   Warunkiem wjazdu na teren niestrzeżonego parkingu naziemnego jest zakupienie Abonamentu lub pobranie biletu parkingowego zgodnie z niniejszym Regulaminem

4.   Abonament upoważnia Użytkownika do wjazdu na parking naziemny i zaparkowania samochodu na dostępnym w chwili wjazdu na parking wolnym miejscu parkingowym. CSR WUM nie gwarantuje Użytkownikowi wolnego miejsca parkingowego.

5.   Warunkiem korzystania z przyznanego Abonamentu jest uiszczenie opłaty abonamentowej.

6.   Pozostawienie samochodu na parkingu naziemnym nie jest równoznaczne z zawarciem z WUM umowy przechowania pojazdu, ani żadnej innej umowy zobowiązującej WUM do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika. Szlabany, bramy wjazdowe i słupki mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu naziemnego bez wniesienia stosownej opłaty.

 

§3

Funkcjonowanie parkingu

1.    Parking naziemny otwarty jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach 5.00 - 24.00 z wyłączeniem dni, w które obiekt CSR WUM jest zamknięty. Nie dotyczy to pracowników CSR WUM oraz osób świadczących usługi serwisowe dla CSR WUM.

2.    W przypadku posiadacza Abonamentu wjazd i wyjazd następuje po przyłożeniu Identyfikatora do czytnika znajdującego się przed szlabanem wjazdowym oraz wyjazdowym.

3.   W przypadku opłaty jednorazowej wjazd następuje po pobraniu biletu parkingowego z terminala wjazdowego znajdującego się przy szlabanie wjazdowym, zaś wyjazd następuje po uiszczeniu opłaty jednorazowej w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym, poprzez przyłożenie opłaconego biletu parkingowego do czytnika w terminalu wyjazdowym.

4.    Użytkownik będący klientem pływalni jest zwolniony z opłaty parkingowej za pierwsze 2 godziny postoju. Zwolnienie następuje tylko na podstawie zeskanowania biletu przez pracownika w kasie CSR WUM, przy wejściu bądź wyjściu ze strefy basenowej. Zeskanowanie biletu nie będzie możliwe po odejściu od kasy poza obszar basenu. W sytuacji przekroczenia czasu 2 godzin postoju, Klient jest zobowiązany dopłacić za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio.

5.    Użytkownik jest zobowiązany wyjechać z parkingu w ciągu 15 minut od chwili opłacenia biletu parkingowego, w przeciwnym przypadku Klient zobowiązany jest dopłacić za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).

6.    Samochód pozostawiony na parkingu naziemnym po godzinie 24.00 może zostać odebrany jedynie następnego dnia, po godzinie 5.00.

 

§4

Zakup Abonamentu i opłata jednorazowa

1.    Zakup Abonamentu odbywa się w kasie CSR WUM.

2.    Opłaty jednorazowej można dokonać w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym.

3.    Płatność za Abonament wnosi się z góry od 21-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rok bądź kwartał objęty wykupowanym Abonamentem.

4.    Cennik opłat parkingowych stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

5.   W przypadku zakupu Abonamentu odpowiednio w trakcie trwania kwartału lub roku Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty określonej w Cenniku opłat parkingowych, niezależnie od dnia zakupu, a aktywacja Identyfikatora nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.

 

§5

Identyfikator

1.      Użytkownik, który zakupił Abonament, otrzymuje Identyfikator.

2.      Wydawanie Identyfikatorów prowadzi kasa CSR WUM.

3.      Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia CSR WUM - na adres csr@wum.edu.pl, w przypadku zgubienia Identyfikatora.

 

§6

Obowiązki Użytkownika

1.      Awaria Samochodu przebywającego na parkingu nie zwalnia z obowiązkowych opłat.

2.      Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie środków odurzających pracownik ochrony może odmówić wjazdu na parking lub wyjazdu z niego.

3.      Na terenie parkingu obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym oraz prędkość maksymalna 10 km/h.

4.      W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa o ruchu drogowym.

5.      Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne materiały niebezpieczne.

6.     Użytkownikowi parkingu zabrania się:
1)  uzupełniania paliwa w pojeździe na terenie parkingu;
2)  pozostawiania włączonego silnika pojazdu poza czasem niezbędnym dla wykonania manewrów parkowania;
3)  konserwowania, czyszczenia lub mycia pojazdu na terenie parkingu;
4)  pozostawiania w pojeździe bez opieki małoletnich dzieci oraz zwierząt.

7.    Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez oznaczone pasy  przeznaczone do poruszania się pieszych.

 

§7

Odpowiedzialność Użytkownika

1.      Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu, w tym osobom trzecim.

2.      W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu WUM dotyczącej infrastruktury parkingowej lub drogowej, związanej zarówno z ruchem pojazdu, jak i działaniem innego rodzaju Użytkownik zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia wyrządzonej szkody w formie wpłaty przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, po uprzednim przedstawieniu przez CSR WUM wyceny wartości szkody.

3.      Wpłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania wyceny wartości szkody na podstawie noty obciążeniowej.

4.      Użytkownik pojazdu zobowiązany jest w razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody do złożenia oświadczenia z zaistniałej sytuacji, ze wskazaniem aktualnych danych kontaktowych umożliwiających przesłanie wyceny jak i noty obciążeniowej. Oświadczenie należy złożyć u Dyspozytorów CSR WUM w pokoju nr 1.21. Dyspozytorzy CSR WUM dostępni są całodobowo pod numerem telefonu: 664-961-430.

 

§8

Odpowiedzialność WUM

1.      WUM nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów oraz za mienie pozostawione w pojazdach.

2.      WUM nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:

1)      zadziałania siły wyższej takiej jak pożar, powódź, itp.;

2)      kradzieży mienia i dodatkowego wyposażenia pozostawionego w pojeździe;

3)      zaniechania zabezpieczenia, bądź niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu;

4)      uszkodzeń pojazdu w trakcie manewrowania na parkingu;

5)      uszkodzeń powstałych na skutek samoczynnego zapalenia się pojazdu;

6)      nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

7)      szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

§9

Wyłączenia Regulaminu

1.      Niniejszy Regulamin nie dotyczy samochodów służbowych WUM z wyłączeniem postanowień §7.

2.      W przypadku samochodów:

1)   gości WUM;

2)   firm obsługujących WUM;

3)   osób z niepełnosprawnością posiadających karty parkingowe nowego wzoru wydane zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw z 23 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446)
uprawniające do parkowania na tzw. „kopertach”;

- korzystanie z parkingu będzie odbywało się na podstawie stałej (dotyczy tylko pkt 2 i 3) lub doraźnej zgody udzielonej pisemnie przez:

1)    władze WUM (dotyczy pkt 1 i 2);

2)    Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (dotyczy pkt 3).

3.      Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest udzielana w formie pisemnej i zawiera: imię i nazwisko kierowcy oraz numer rejestracyjny samochodu. Pisemną zgodę przekazuje się do Dyrektora Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

4.      W przypadku, o którym mowa w ust. 2 nie pobiera się opłaty abonamentowej.

 

§10

Akceptacja Regulaminu

1.      Zakup Abonamentu lub pobranie biletu parkingowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2.      Obsługa użytkownika parkingu naziemnego CSR WUM stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

§11

Ochrona danych osobowych

Użytkownik parkingu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, numeru rejestracyjnego Samochodu, a w przypadku osób z niepełnosprawnością posiadających karty parkingowe nowego wzoru również odpowiednio numeru karty parkingowej, przez Warszawski Uniwersytet Medyczny jako administratora tych danych, w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z terenu parkingu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.

 

 

§12

Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.

2.      Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie wprowadzana Zarządzeniem Kanclerza WUM.

 

Obsługa użytkownika parkingu naziemnego CSR WUM

 

1. Okres rozliczeniowy Abonamentu

Za okres rozliczeniowy Abonamentu uznaje się kwartał lub rok dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

2. Zakup Abonamentu przez klienta

Zakup Abonamentu odbywa się w kasie CSR WUM w godzinach od 6.00 - 22.00.

Płatności dokonać należy z góry, od 21-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rok bądź kwartał objęty wykupowanym Abonamentem.

Użytkownik jest zobowiązany do podania:

- danych pojazdu tj. numeru rejestracyjny, marka i model;

- danych personalnych Użytkownika pojazdu;

- telefon kontaktowy Użytkownika.

Powyższe dane zostaną umieszczone na liście parkingowej. Przykład listy przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszego dokumentu.

 

3. Ograniczenia możliwości zakupu Abonamentu

Możliwość zakupu Abonamentu na naziemny parking, ze względu na uwarunkowania organizacyjno-techniczne, przeznaczona jest dla pracowników CSR WUM, pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM, pracowników Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM oraz pracowników firm współpracujących z CSR WUM. Całkowita ilość sprzedanych Abonamentów w danym okresie nie może przekroczyć 33.

 

4. Dokumenty identyfikacyjne/wjazdowe

Dowodem opłacenia Abonamentu, o którym mowa w punkcie 2, jest wydanie Użytkownikowi następujących dokumentów:

- Identyfikatora  – identyfikator analogiczny z identyfikatorami pracowników WUM, uprawniający do wjazdu/wyjazdu z parkingu.

Dokumenty będą wydane za potwierdzeniem, klient zobowiązuje się do ich zwrotu w przypadku rezygnacji z usługi.

 

5. Godziny pracy parkingu

Zgodnie z Regulaminem, parking jest otwarty przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 5.00 - 24.00 poza dniami, w które obiekt CSR WUM jest zamknięty. CSR WUM dopuszcza możliwość wydania pojazdu Użytkownikowi poza godzinami pracy w uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W nawiązaniu do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.      Administratorem danych osobowych użytkownika parkingu jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, w Warszawie (kod pocztowy: 02-091), kontakt do Inspektora Danych Osobowych WUM: tel. 22-57- 20-320; ido@wum.edu,pl

2.      Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z terenu parkingu przez użytkownika parkingu i jest warunkiem do tego niezbędnym. Nie podanie przez użytkownika parkingu wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem zgody na korzystanie z terenu parkingu WUM.

3.      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b RODO.

4.      Użytkownikowi parkingu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.      Dane udostępnione przez użytkownika parkingu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.      W oparciu o dane osobowe Warszawski Uniwersytet Medyczny nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

7.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora.

9.      W razie wątpliwości proszę uprzejmie o kontakt pod adresem: ABI@wum.edu.pl lub IOD@wum.edu.pl oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

 

 

 Regulamin parkingu podziemnego CSR WUM

 §1

 Przedmiot Regulaminu

 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania z niestrzeżonego, płatnego parkingu podziemnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym przy ulicy Księcia Trojdena 2C-G.

 

§2

 Postanowienia ogólne

1.      Parking podziemny jest zarządzany przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwane dalej „CSR WUM”.

2.      Parking podziemny jest przeznaczony do parkowania samochodów osobowych, o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t.

3.      Warunkiem wjazdu na teren niestrzeżonego parkingu podziemnego jest zakupienie Abonamentu lub pobranie biletu parkingowego zgodnie z niniejszym Regulaminem

4.      Abonament upoważnia Użytkownika do wjazdu na parking podziemny i zaparkowania samochodu na dostępnym w chwili wjazdu na parking wolnym miejscu parkingowym.

5.      Warunkiem korzystania z przyznanego Abonamentu jest uiszczenie opłaty abonamentowej.

6.      Pozostawienie samochodu na parkingu podziemnym nie jest równoznaczne z zawarciem z WUM umowy przechowania pojazdu, ani żadnej innej umowy zobowiązującej WUM do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika. Szlabany, bramy wjazdowe i słupki mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu podziemnego bez wniesienia stosownej opłaty.

 

§3

 Funkcjonowanie parkingu

 1.      Parking podziemny otwarty jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach 5.00 - 23.00 z wyłączeniem dni, w które obiekt CSR WUM jest zamknięty. Nie dotyczy to pracowników CSR WUM oraz osób świadczących usługi serwisowe dla CSR WUM.

 2.      W przypadku posiadacza Abonamentu wjazd i wyjazd następuje po przyłożeniu Identyfikatora do czytników znajdujących się przed szlabanami wjazdowymi oraz wyjazdowymi.

 3.    W przypadku opłaty jednorazowej wjazd następuje po pobraniu biletu parkingowego z terminala wjazdowego znajdującego się przy szlabanie wjazdowym na teren parkingu naziemnego, a następnie poprzez zeskanowanie go w terminalu wjazdowym do garażu podziemnego, zaś wyjazd następuje po uiszczeniu opłaty jednorazowej w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym, poprzez przyłożenie opłaconego biletu parkingowego do czytnika w terminalu wyjazdowym znajdującym się na wyjeździe z garażu poziemnego, a następnie do czytnika w terminalu wyjazdowym znajdującym się na wyjeździe z parkingu naziemnego.

 4.    Użytkownik jest zobowiązany wyjechać z parkingu podziemnego, a następnie z terenu parkingu naziemnego w ciągu 15 minut od chwili opłacenia biletu parkingowego, w przeciwnym przypadku Klient zobowiązany jest dopłacić za każdą kolejną rozpoczętą godzinę w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).

 5.    Samochód pozostawiony na parkingu podziemnym po godzinie 23.00 może zostać odebrany jedynie następnego dnia, po godzinie 5.00.

 

§4

 Zakup Abonamentu i opłata jednorazowa

1.      Zakup Abonamentu odbywa się w kasie CSR WUM.

2.      Opłaty jednorazowej można dokonać w kasie CSR WUM lub w automacie parkingowym.

3.      Płatność za Abonament wnosi się z góry od 21-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rok, kwartał bądź miesiąc objęty wykupowanym Abonamentem.

4.      Cennik opłat parkingowych stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

5.      W przypadku zakupu Abonamentu odpowiednio w trakcie trwania miesiąca, kwartału lub roku Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty określonej w Cenniku opłat parkingowych, niezależnie od dnia zakupu, a aktywacja Identyfikatora nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.

 

§5

 Identyfikator

1.      Użytkownik, który zakupił Abonament, otrzymuje Identyfikator.

2.      Wydawanie Identyfikatorów prowadzi kasa CSR WUM.

3.      Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia CSR WUM – na adres csr@wum.edu.pl, w przypadku zgubienia Identyfikatora

 

§6

Obowiązki Użytkownika

 

1.      Awaria Samochodu przebywającego na parkingu nie zwalnia z obowiązkowych opłat.

2.      Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie środków odurzających pracownik ochrony może odmówić wjazdu na parking lub wyjazdu z niego.

3.      Na terenie parkingu obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym oraz prędkość maksymalna 10 km/h.

4.      W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa o ruchu drogowym.

5.      Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe, inne materiały niebezpieczne oraz pojazdów z silnikami zasilanymi gazem.

6.      Użytkownikowi parkingu zabrania się:

1)      uzupełniania paliwa w pojeździe na terenie parkingu;

2)      pozostawiania włączonego silnika pojazdu poza czasem niezbędnym dla wykonania manewrów parkowania;

3)      konserwowania, czyszczenia lub mycia pojazdu na terenie parkingu;

4)      pozostawiania w pojeździe bez opieki małoletnich dzieci oraz zwierząt.

7.      Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez oznaczone pasy  przeznaczone do poruszania się pieszych.

 

§7

Odpowiedzialność Użytkownika

 

1.      Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu, w tym osobom trzecim.

2.      W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu WUM dotyczącej infrastruktury parkingowej lub drogowej, związanej zarówno z ruchem pojazdu, jak i działaniem innego rodzaju Użytkownik zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia wyrządzonej szkody w formie wpłaty przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, po uprzednim przedstawieniu przez CSR WUM wyceny wartości szkody.

3.      Wpłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania wyceny wartości szkody na podstawie noty obciążeniowej.

4.      Użytkownik pojazdu zobowiązany jest w razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody do złożenia oświadczenia z zaistniałej sytuacji, ze wskazaniem aktualnych danych kontaktowych umożliwiających przesłanie wyceny jak i noty obciążeniowej. Oświadczenie należy złożyć u Dyspozytorów CSR WUM w pokoju nr 1.21. Dyspozytorzy CSR WUM dostępni są całodobowo pod numerem telefonu: 664-961-430.

§8

 Odpowiedzialność WUM

 

1.      WUM nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów oraz za mienie pozostawione w pojazdach.

2.      WUM nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:

1)      zadziałania siły wyższej takiej jak pożar, powódź, itp.;

2)      kradzieży mienia i dodatkowego wyposażenia pozostawionego w pojeździe;

3)      zaniechania zabezpieczenia, bądź niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu;

4)      uszkodzeń pojazdu w trakcie manewrowania na parkingu;

5)      uszkodzeń powstałych na skutek samoczynnego zapalenia się pojazdu;

6)      nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

7)      szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

 

§9

 Wyłączenia Regulaminu

 

1.      Niniejszy Regulamin nie dotyczy samochodów służbowych WUM z wyłączeniem postanowień §7;

2.      W przypadku samochodów:

 1)      gości WUM;

 2)      firm obsługujących WUM;

 3)    osób z niepełnosprawnością posiadających karty parkingowe nowego wzoru wydane zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw z 23 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) uprawniające do parkowania na tzw. „kopertach”;

- korzystanie z parkingu będzie odbywało się na podstawie stałej (dotyczy tylko pkt 2 i 3) lub doraźnej zgody udzielonej pisemnie przez:

 1)     władze WUM (dotyczy pkt 1 i 2);

 2)     Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (dotyczy pkt 3).

3.      Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest udzielana w formie pisemnej i zawiera: imię i nazwisko kierowcy oraz numer rejestracyjny samochodu. Pisemną zgodę przekazuje się do Dyrektora Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego.

 

4.      W przypadku, o którym mowa w ust. 2 nie pobiera się opłaty abonamentowej.

 

§10

 Akceptacja Regulaminu

 

1.      Zakup Abonamentu lub pobranie biletu parkingowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2.      Obsługa użytkownika parkingu podziemnego CSR WUM stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

§11

Ochrona danych osobowych

 Użytkownik parkingu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, numeru rejestracyjnego Samochodu, a w przypadku osób z niepełnosprawnością posiadających karty parkingowe nowego wzoru również odpowiednio numeru karty parkingowej, przez Warszawski Uniwersytet Medyczny jako administratora tych danych, w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z terenu parkingu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.

 

§12

 Postanowienia końcowe

 1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.

 2.      Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie wprowadzana Zarządzeniem Kanclerza WUM.

 

 

 

Obsługa użytkownika parkingu podziemnego CSR WUM

 

1. Okres rozliczeniowy Abonamentu

Za okres rozliczeniowy Abonamentu uznaje się miesiąc kalendarzowy dla klientów zewnętrznych oraz kwartał lub rok dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Zakup Abonamentu przez klienta

Zakup Abonamentu odbywa się w kasie CSR WUM w godzinach od 6.00 - 22.00.

Płatności dokonać należy z góry, od 21-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rok, kwartał bądź miesiąc objęty wykupowanym Abonamentem.

Użytkownik jest zobowiązany do podania:

- danych pojazdu tj. numeru rejestracyjny, marka i model;

- danych personalnych Użytkownika pojazdu,

- telefon kontaktowy Użytkownika.

Powyższe dane zostaną umieszczone na liście parkingowej. Przykład listy przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszego dokumentu.

3. Ograniczenia możliwości zakupu Abonamentu

Możliwość zakupu Abonamentu na podziemny parking, ze względu na uwarunkowania organizacyjno-techniczne, dopuszczona jest dla wszystkich, lecz z pierwszeństwem zakupu dla pracowników CSR WUM, pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM oraz pracowników Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM. Całkowita ilość sprzedanych Abonamentów w danym okresie nie może przekroczyć 60. Pierwszeństwo zakupu Abonamentów przysługuje, wyżej wymienionym pracownikom, od 21-go do 24-tego dnia każdego miesiąca. Do tego czasu sprzedaż Abonamentów pozostałym osobom jest zawieszana.

4. Dokumenty identyfikacyjne/wjazdowe

Dowodem opłacenia Abonamentu, o którym mowa w punkcie 2, jest wydanie Użytkownikowi następujących dokumentów:

- Identyfikatora - identyfikator analogiczny z identyfikatorami pracowników WUM, uprawniający do wjazdu/wyjazdu z parkingu.

Dokumenty będą wydane za potwierdzeniem, klient zobowiązuje się do ich zwrotu w przypadku rezygnacji z usługi.

5. Godziny pracy parkingu

Zgodnie z Regulaminem, parking jest otwarty przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 5.00 - 23.00 poza dniami, w które obiekt CSR WUM jest zamknięty. CSR WUM dopuszcza możliwość wydania pojazdu Użytkownikowi poza godzinami pracy w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W nawiązaniu do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.      Administratorem danych osobowych użytkownika parkingu jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, w Warszawie (kod pocztowy: 02-091), kontakt do Inspektora Danych Osobowych WUM: tel. 22-57- 20-320; ido@wum.edu,pl

2.      Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z terenu parkingu przez użytkownika parkingu i jest warunkiem do tego niezbędnym. Nie podanie przez użytkownika parkingu wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem zgody na korzystanie z terenu parkingu WUM.

3.      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b RODO.

4.      Użytkownikowi parkingu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.      Dane udostępnione przez użytkownika parkingu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.      W oparciu o dane osobowe Warszawski Uniwersytet Medyczny nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

7.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora.

9.      W razie wątpliwości proszę uprzejmie o kontakt pod adresem: ABI@wum.edu.pl lub IOD@wum.edu.pl oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.