Działalność naukowa

Obecnie pracujemy nad kilkoma , niżej wymienionymi projektami badawczymi. Nowoczesny sprzęt, w który wyposażone są nasze Pracownie: Fizykoterapii, Kinezyterapii, Masazu i Terapii Manualnej umożliwia ocenę przydatności klinicznej różnych nowych metod fizjoterapii. Aparatura zgromadzona w Laboratorium Analizy Ruchu i Biomechaniki spełnia standardy światowe - to bardzo wiarygodne urządzenia pomiarowe, które pozwalają na dokładną analizę optyczną ruchu, ocenę dynamograficzną, pedobarograficzną, równowagi czy momentów sił. 

1. Organizowanie Laboratorium Biomechaniki i Analizy Ruchu - tworzenie bazy danych normatywnych dla różnych grup wiekowych w zakresie danych dot.  analizy optycznej.

2. Ocena skuteczności terapii logopedycznej w normalizacji napięcia mięśni twarzy u dzieci z zespołem Downa. Projekt we współpracy z Akademią  Pedagogiki Specjalnej. Ma na celu ocenę skuteczności terapii wg metody  Castillo Moralesa oraz Kinesiology Tapingu w obniżaniu napięcia mięśni  twarzy i szyi. W badaniach wykorzystywana jest elektromiografia  powierzchniowa oraz ocena funkcji.

3. Ocena wpływu automasażu tylnej grupy mięśni uda za pomocą wałka piankowego (foam roller) - Przeprowadzone w ramach tematu badania mają umożliwić analizę wpływu i ocenić efektywność automasażu wykonywanego za pomocą wałka pianowego (foam roller) u osób zdrowych. Badanie ma na celu ocenić wpływ automasażu tradycyjnym wałkiem piankowym oraz wałkiem piankowym wykonującym drgania wibracyjne. Wielokierunkowa ocena terapii zostanie dokonana za pomocą oceny napięcia mięśniowego, perfuzji mięśni, zakresu ruchomości oraz siły mięśniowej tylnej grupy mięśni uda.

4. Analiza porównawcza chodu do tyłu i do przodu w aspekcie pracy mięśni i rozkładu obciążeń stóp - Przeprowadzone w ramach projektu badania dadzą możliwość analizy biomechanicznej chodu do przodu i do tyłu oraz porównanie tych dwóch aktywności. Porównywać się będzie pracę wybranych mięśni, a także rozkład obciążeń podłoża. Umożliwi to ocenę przydatności chodu do tyłu w rehabilitacji.

5. Ocena przydatności komputerowych narzędzi wspomagania terapii logopedycznej w późnej fazie wczesnej rehabilitacji mowy u chorych z poudarową afazją - Badania przeprowadzone w ramach projektu umożliwią dokonanie oceny, czy i w jakim stopniu zastosowanie komputerowych programów wspomagania terapii logopedycznej może poprawić skuteczność rehabilitacji pacjentów z poudarową afazją po zakończeniu usprawniania szpitalnego.  

6. Analiza powtarzalności wybranych testów klinicznych w fizjoterapii - Projekt ma na celu ocenę wiarygodności wybranych testów klinicznych stosowanych w ortopedii i fizjoterapii. Obejmuje testy mięśni oraz nerwów obwodowych, które zostaną kilkukrotnie wykonane przez różnych terapeutów na wybranej grupie osób o różnym stopniu zmian klinicznych. Oceniona zostanie powtarzalność wykonania sekwencji ruchów testowych, zgodność wyników między badającymi oraz wpływ doświadczenia na uzyskiwane rezultaty. Projekt powstał przy współpracy z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych.